Den momsmæssige forskel mellem skoleundervisning og kurser

Mens indtægter ved salg af kurser er momspligtige, forholder det sig modsat ved salg af undervisningsydelser. De er momsfrie. Især ved salg til private har det derfor stor betydning, om der er tale om det ene eller det andet.

Virksomheder, der udbyder undervisning på niveau med folkeskoler, uddannelsesinstitutioner eller aftenskoler, er normalt momsfritaget og skal ikke opkræve og betale moms af deltagerbetalingen, hvis undervisningen er af skolemæssig art.

Skatteforvaltningen har oplistet syv betingelser, som skal være opfyldt, før der kan være tale om undervisning i momsmæssig forstand:

  1. Der skal være et lærer-elevforhold
  2. Der skal undervises enten enkeltpersoner eller hold
  3. Underviserne skal have en relevant baggrund for undervisningen
  4. Der skal undervises i et fag eller i et nærmere afgrænset emne
  5. Det faglige indhold skal være sammenligneligt med indholdet på skoler mv.
  6. Undervisningen skal gradvist udvikle deltagernes kundskaber og evner
  7. Der skal være et væsentligt element af undervisning

Der findes næppe nogen kursusudbydere, som ikke mener, at de opfylder alle disse betingelser i forhold til næsten alle deres kurser. Når disse ikke desto mindre alligevel ikke altid godkendes som momsfri undervisning, skyldes det et yderligere krav om, at undervisningen i det væsentlige skal være rettet mod private. 

Virksomheder, som udbyder kurser, hvor deltagerne primært kommer fra virksomheder, institutioner og/eller fra det offentlige, og hvor foretagendet drives med gevinst for øje – hvilket langt de fleste gør – er nemlig ikke omfattet af momsfritagelsen. 

Det sidste – at salget af undervisningen sker for at tjene penge – betyder dog ikke så meget, hvis bare et fagligt kursus i det væsentlige er rettet mod private. Salg af undervisning til private, der fx ønsker at tage et erhvervskørekort eller en uddannelse som trafikpilot, er således normalt fritaget for moms.


Eksempler fra praksis

Landsskatteretten har i en ganske ny afgørelse fastslået, at en virksomhed, som drev en psykologpraksis, ikke var fritaget for moms af deltagerbetalingen ved en lang række kurser, idet disse var rettet med sagsbehandlere/personale i kommuner og institutioner og med gevinst for øje. De måtte derfor sidestilles med momspligtig kursusvirksomhed. 

Omvendt har Skatterådet i en nyere afgørelse fastslået, at en fond, der drev kursusvirksomhed, ikke skulle betale moms af deltagerbetalingen ved en række kurser i mindfulness, idet undervisningen konkret var sammenlignelig med den undervisning i mindfulness, som findes på momsfritagne aftenskoler og folkeuniversiteter, og i øvrigt var rettet mod privatpersoner.

 

Konsekvenser ved omkvalificering

For en kursusvirksomhed, der ikke har opkrævet moms af deltagerbetalingen ved specifikke kurser, fordi man mente, at der var tale om momsfri undervisning, vil konsekvensen – hvis skattemyndighederne skulle mene noget andet – være, at virksomheden vil skulle efterbetale moms med 20 % af den opkrævede deltagerbetaling, idet denne i givet fald vil blive anset for at indeholde betaling for moms. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.