Beskatning af børn og unge – og deres forældre

Beskatningen af børn og unges arbejdsindtægter afhænger dels af deres alder og dels af, hvem de har arbejdet for. Deres rente- og udbytteindtægter skal nogle gange beskattes hos deres forældre.

I langt de fleste tilfælde er børn og unges skatteforhold ganske ukomplicerede. Der findes dog alligevel en række regler, som der skal tages højde for, men som kun få kender til.


Indkomst ved arbejde for private 

Børn og unge, der tjener penge i private hjem ved fx at lufte hunde, passe børn eller slå græs og som ikke er fyldt 16 år, skal hverken betale indkomstskat eller arbejdsmarkedsbidrag af indkomsten. Det gælder uanset indkomstens størrelse.


Indkomst ved arbejde for firmaer

Unge, der fx arbejder som avisbude, flaske- eller fejedrenge eller som ungarbejdere i en butik – eller som har indkomst ved arbejde for private efter, at de er fyldt 16 år – er almindeligt skattepligtige af deres indkomst. Det gælder også, selvom lønnen er tjent i strid med reglerne om, at børn under 13 år ikke må påtage sig lønnet arbejde.

Skattepligten betyder, at der – når det gælder arbejdsindkomst – skal betales arbejdsmarkedsbidrag (8 %) fra den først tjente krone, men først indkomstskat, når den samlede indkomst overstiger personfradraget, der for børn og unge udgør 35.300 kr. i 2019. Det normale personfradrag udgør i år 46.200 kr. og gælder fra og med det år, hvor den unge fylder 18 år.


Indkomst ved arbejde i forældrenes virksomhed

Selvstændige har først adgang til fradrag for løn til deres egne børn fra og med det år, hvori barnet fylder 16 år. Til gengæld er børnene ikke skattepligtige af en sådan løn, før de når aldersgrænsen.

Reglen gælder ikke for forældre, der driver virksomhed i et selskab – fx et anpartsselskab – eller som driver virksomhed sammen med andre fx i et interessent- eller partnerselskab. I sådanne tilfælde er der fradrag for lønnen til barnet uanset dettes alder, og barnet er derfor også skattepligtig af denne på samme måde som ved arbejde for andre virksomheder.


Børnebidrag

Børn under 18 beskattes (kun) af den del af et underholdsbidrag, som overstiger normalbidraget. Det gælder både for bidrag i anledning af forældrenes skilsmisse eller separation og for bidrag til børn født uden for ægteskab. Også særlige bidrag i anledning af barnets dåb eller konfirmation er normalt fritaget for beskatning.


Formueafkast

Børn betaler ikke skat af gaver, som de modtager fra deres forældre, men derimod gaveafgift, hvis ellers gaverne overstiger bundgrænsen for den slags. Afkast af bankindeståender (bortset fra børneopsparingskonti) og værdipapirer, der stammer fra gaver fra forældrene, er skattepligtige hos disse indtil udløbet af det indkomstår, hvori barnet fylder 18 år. Når det gælder aktier mv., er det kun de løbende udbytter, som beskattes hos forældrene. Gevinster ved salg af værdipapirer beskattes normalt hos barnet.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.