Acontoskat for selskaber i 2019

Onsdag den 20. marts 2019 er sidste frist for betaling af første rate af aconto-skatten for indkomståret 2019. Selskaber, der betaler negativ rente, vil ofte have fordel af at supplere den ordinære rate med en frivillig indbetaling.

Den ordinære acontoskat for indkomståret 2019 for selskaber og fonde udgør halvdelen af gennemsnittet af selskabets eller fondens faktiske skat for indkomstårene 2015, 2016 og 2017. Beløbet opkræves i to lige store rater i marts og i november.

Beregningsformen for acontoskatten betyder, at de fleste selskaber, fonde og foreninger selv med en uændret indkomst kan se frem til en restskat, hvis de ikke supplerer de ordinære rater med én eller flere frivillige indbetalinger, hvilket langt de fleste derfor gør.
 

Frivillige indbetalinger

Sådanne indbetalinger kan for indkomståret 2019 foretages enten sammen med de ordinære rater den 20. marts og/eller den 20. november 2018 eller udskydes til den 1. februar 2019. På sidstnævnte dato vil årets indkomst – og dermed også den potentielle restskat – være nogenlunde kendt hos langt de fleste selskaber og fonde.

Ifølge oplysninger fra Skatteforvaltningen har indbetalingerne af frivillig skat for de seneste fire indkomstår fordelt sig således:

Tabel acontoskat

Som det fremgår, er der ikke nogen entydig tendens i forhold til, hvornår selskaber vælger at foretage frivillig indbetaling af acontoskat. Noget tyder dog på, at indbetalingerne i februar ligger stabilt lige over 10 % af de samlede indbetalinger, mens der i 2018 var markant større indbetaling i marts end i de to foregående år. 

Den større indbetaling i marts kan dog godt tænkes at hidrøre fra en mindre gruppe af selskaber. Størstedelen af selskabsskatten betales nemlig af en relativt lille gruppe af landets største virksomheder. Ifølge en nyhed fra Skatteministeriet var knap 1/3 af selskabsskatten for indkomståret 2015 således fordelt på kun ti selskaber (koncerner).


Hvornår er frivillig indbetaling en fordel?

Hvorvidt frivillig indbetaling er en fordel, beror på forholdet mellem selskabets/fondens lånerente henholdsvis placeringsrente og det restskattetillæg, som skal betales, hvis restskatten først betales i november måned 2020, og de renteregler, som gælder i forhold til frivillige indbetalinger. Vurderingen må i første omgang foretages ud fra et skøn over rentesatserne for indkomståret 2019, idet disse først fastsættes sidst på året. 

Det ligger dog nogenlunde fast, at frivillig indbetaling i marts som udgangspunkt kun vil være en fordel for selskaber og fonde, der betaler negativ rente af deres bankindeståender. 


Vil du vide mere?

I vores Viden-Om-serie har vi udgivet en særskilt artikel om selskaber og fondes betaling af frivillig acontoskat. Deri kan du læse mere om reglerne og om, hvornår sådanne betalinger mere præcist kan betale sig.

Læs artiklen

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.