Værd at vide om bitcoins og skat

Skatterådet har med sin afgørelse i den meget omtalte bitcoin-sag lagt en linje, som betyder, at næppe mange – formentlig ingen – vil slippe uden om beskatning af deres gevinster ved investering i kryptovalutaer.

Samtidig med offentliggørelsen af det bindende svar udsendte SKAT en pressemeddelelse, hvori Skatterådets formand udtalte, at der efter rådets opfattelse typisk vil være tale om spekulation i skattemæssig forstand, når der investeres i bitcoins. 

Dette udsagn er i vores optik noget af en underdrivelse. At Skatterådet i den konkrete sag nåede frem til, at der var tale om en spekulationsinvestering betyder – omstændighederne taget i betragtning – nemlig, at der næppe vil kunne findes nogen tilfælde overhovedet, som dette prædikat ikke vil kunne hæftes på. I alle tilfælde ikke, hvis der er tale om investeringer af mere end helt ubetydelige beløb, og som er foretaget i de senere år.

Investoren med interesse for data science

Den konkrete sag handlede om en investor, der interesserede sig for kryptovalutaer og som besad en fast tro på, at disse med tiden vil blive en udbredt betalingsform. For at afprøve systemet købte investoren i juni 2017 bitcoins for 40.000 euro. Ligeledes for at teste solgte han hele sin beholdning i midten af oktober 2017, hvilket, på grund af kursstigninger på bitcoins, gav ham et provenu på 74.292 euro. Dette beløb geninvesterede han kort efter i sin helhed i en ny samling bitcoins, som investoren stadig var i besiddelse af.

På trods af geninvesteringen af det fulde provenu fandt Skatterådet, at investoren var skattepligtig af gevinsten ved salget i oktober, hvilken gevinst efter fradrag af omkostninger kunne beregnes til et beløb på 256.224 kr. Dette skete med den begrundelse, at muligheden for at opnå en fortjeneste ved videresalg måtte anses for at have indgået i overvejelserne ved det første køb.

Opgørelse af gevinst og tab

I afgørelsen fastslår Skatterådet, at gevinst og tab ved spekulation skal opgøres efter det såkaldte FIFO-princip. Det betyder, at det i skattemæssig henseende altid er den først købte bitcoin, som skal anses for den først solgte, og at det er den faktiske anskaffelsessum for denne, som skal anvendes ved opgørelse af gevinst eller tab. Skatterådet fastslår endvidere, at alle bitcoins skal ses under ét, selvom de måtte være fordelt på forskellige konti eller wallets. Eventuelle bitcoin cash – som tildeles vederlagsfrit – skal dog behandles for sig, ligesom andre kryptovalutaer skal det. 

Gevinster beskattes som personlig indkomst (uden arbejdsmarkedsbidrag), mens tab kan fratrækkes som et ligningsmæssigt fradrag. Hver handel skal opgøres for sig. Det er således ikke muligt inden for samme år at modregne et tab i en gevinst. Tab, der skyldes mistede koder til en wallet, kan ifølge afgørelsen ikke fratrækkes.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.