Underskudsbegrænsning ved betingede gældseftergivelser

Mens enkeltstående gældseftergivelser normalt altid er helt skattefrie for personer, udløser generelle akkorder en begrænsning af adgangen til at fremføre og udnytte skattemæssige underskud fra tidligere år.

En selvstændig, der på grund af insolvens ikke er i stand til at betale sin gæld og derfor indgår en frivillig akkord med sine kreditorer, er ikke skattepligtig af den gevinst, som han eller hun – i alle tilfælde på papiret – opnår ved at få slettet dele af sin gæld. 

Som modstykke til skattefriheden begrænses i stedet den pågældendes adgang til at udnytte de skattemæssige underskud, som denne ofte har fra tidligere år. En form for indirekte beskatning, hvor akkordbeløbet modregnes i underskudssaldoen.

Modregningen sker fra og med det år, hvori akkordaftalen er endelig. Efter praksis anses en sådan aftale for endelig allerede i aftaleåret, også selvom der er knyttet en række betingelser til aftalen, fx at skyldneren skal overholde en række afdragsbetingelser.

Tilbage i 2016 afsagde Landsskatteretten imidlertid en kendelse, der fastslog, at der kan være knyttet sådanne betingelser til en akkordaftale, at underskudsbegrænsningen først skal finde sted på det tidspunkt, hvor det kan konstateres, om disse opfyldes.

Sagen handlede om en landmand, der i 2012 havde indgået en akkordaftale med et pengeinstitut, der forud for aftalen havde foretaget en vurdering af mandens ejendomme. Ifølge akkordaftalen skulle landmanden frem til 2017 nedbringe sin gæld med bestemte beløb og til slut betale et nærmere defineret dividendebeløb. Herudover skulle banken have et yderligere beløb, hvis ejendommene til den tid var steget i værdi.

SKAT anså sagen for principiel og lod derfor Kammeradvokaten indbringe kendelsen for domstolene. Det ændrede imidlertid ikke på noget. Vestre Landsret har således - om end med dissens - i en nyligt offentliggjort dom tiltrådt denne. Det skete med den begrundelse, at det sidste vilkår i aftalen betød en reel usikkerhed om størrelsen af akkordbeløbet, hvorfor der ikke skulle ske underskudsbegrænsning allerede i 2012.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.