Solvent likvidation af selskaber – regnskabsmæssige spørgsmål

Det har umiddelbare regnskabsmæssige konsekvenser, når et selskab træder i likvidation. I mange tilfælde kommer likvidationsregnskabet også til at dække det seneste regnskabsår.

Hvert år opløses et betydeligt antal selskaber. Nogle ved en solvent likvidation andre ved en betalingserklæring. 

Mens det sidste kan ske uden indsendelse af årsrapporten for det seneste regnskabsår, hvis blot anmeldelsen af selskabets opløsning sammen med skattekvittancen er registreret på virk.dk inden udløbet af indsendelsesfristen for denne, er der en lang række regnskabsmæssige forhold, som der skal tages højde for ved solvente likvidationer.

Hvilke regnskaber skal udarbejdes?

Et selskab i likvidation skal uændret aflægge og indberette årsrapporter for de regnskabsår, der afsluttes under likvidationen og overholde de almindelige frister for indsendelse af disse.

Til brug for den endelige likvidation skal der udarbejdes et likvidationsregnskab, som dækker perioden fra det senest aflagte årsregnskab og frem til afslutningen af likvidationen. Regnskabet kan dække en periode på mere eller mindre end 12 måneder.

Hvis et selskab likvideres efter balancedagen, men før fristen for indsendelse af årsregnskabet, kan der udarbejdes et likvidationsregnskab, der dækker perioden fra begyndelsen af regnskabsåret og helt frem til likvidationsdatoen. Der er altså ikke krav om et årsregnskab på 12 måneder og et likvidationsregnskab på fx 3 måneder.

Omfatter likvidationsregnskabet en periode på mere end 12 måneder, skal indsendelsesfristen for årsrapporten overholdes. Et likvidationsregnskab kan derfor højst dække en periode på 17 måneder.

Hvilken regnskabspraksis skal anvendes?

Årsregnskabsloven rummer ikke et særligt regelsæt for selskaber i likvidation. 

Det betyder, at såvel almindelige årsregnskaber, der aflægges efter, at selskabet er trådt i likvidation, som selve likvidationsregnskabet som udgangspunkt kan udarbejdes efter samme regnskabspraksis som tidligere. Som en direkte konsekvens af likvidationen skal aktiver og passiver dog indregnes og måles efter andre principper - til realisationsværdier - hvilket skal anføres under omtalen af den anvendte regnskabspraksis.

Likvidationen skal også omtales i ledelsesberetningen i årsrapporter, der aflægges efter klasse B eller højere.

Underskrift og indberetning

Det er likvidator, der godkender og underskriver likvidationsregnskabet og de eventuelle årsrapporter, der aflægges efter, at selskabet er trådt i likvidation. Det er ikke et krav, at også kapitalejerne underskriver likvidationsregnskabet.

Årsrapporter indberettes digitalt på almindeligvis ved en XBRL-indberetning, mens likvidationsregnskabet vedhæftes som bilag til den digitale anmeldelse af likvidationens afslutning på virk.dk.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.