Skatteministeriet tager TP-sagen mod Microsoft til Højesteret

Trods nederlag i både Landsskatteretten og Østre Landsret har Skatteministeriet noget overraskende anket landsretsdommen til Højesteret. Det samlede sagsforløb kommer dermed nok til at overstige 10 år.

Tilbage i marts afsagde Østre Landsret dom i en meget omtalt transfer pricing-sag, som Skatteministeriet havde anlagt mod Microsoft Danmark. Retten udsendte i den forbindelse en pressemeddelelse om dommen, der ligesom i Landsskatteretten endte med et klart nederlag til SKAT.

Sagen handlede primært om, hvorvidt det faktum, at Microsoft Danmark ikke rettidigt havde udarbejdet korrekt og fyldestgørende dokumentation for sine koncerninterne transaktioner i sig selv gav SKAT ret til at ansætte selskabets indkomst skønsmæssigt. 

I anden række angik sagen angik sagen spørgsmålet om, hvorvidt Microsoft Danmark havde modtaget en passende koncernintern betaling for sin markedsføring af Microsoft-produkter i Danmark. Dette mente SKAT ikke og havde derfor forhøjet selskabets skattepligtige indkomst for årene 2004-2007 med i alt 307,6 mio. kr.

Østre Landsret gav selskabet medhold på begge punkter. I forhold til dokumentations-spørgsmålet skete det med henvisning til, at SKAT hverken havde varslet tvangsbøder eller bødepålæg endsige anmodet om supplerende oplysninger og materialer. I forhold til sagens realitet fandt retten det ikke godtgjort, at det danske selskab havde udført arbejde for dets irske søsterselskab, som ikke var blevet honoreret.

Dommen anket til Højesteret

SKAT har først for ganske nylig offentliggjort dommen, hvilket i overensstemmelse med praksis er sket i anonymiseret form. I en redaktionel note oplyses, at Skatteministeriet har anket dommen til Højesteret, hvilket faktisk allerede skete den 4. maj 2018.

Sagen angår som nævnt årene 2004-2007. Af dommen fremgår, at den oprindelige afgørelse fra SKAT blev udskrevet den 19. juli 2010, hvor sagen formentlig allerede havde været i gang i mindst halvandet år. Når Højesteret engang sætter det sidste punktum i sagen, vil den til den tid nok for længst have verseret i mere end 10 år. 

Kommentar

Spørgsmålet om konsekvenserne af manglende rettidig og fyldestgørende dokumentation har betydning for et stort antal virksomheder. Derfor vil Højesterets dom blive imødeset med spænding af mange. At Skatteministeriet efter to klare nederlag vælger at anke dommen til Højesteret viser, at sagen hos SKAT tillægges endog meget stor betydning. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.