Skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer

Skatterådet har hævet satserne for skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige hjælpere i idrætsforeninger, dartklubber og grundejerforeninger mv. 

I 2019 kan et ulønnet bestyrelsesmedlem eller en anden form for frivillig hjælper i en fodboldklub modtage op til 5.850 kr. i skattefrie godtgørelser for sit arbejde for klubben. Et ulønnet bestyrelsesmedlem i fx en andelsboligforening kan modtage op til 3.850 kr. 

Satserne hævet

Efter 3 år med de samme satser har Skatterådet nemlig besluttet at hæve dem en smule. Nedenfor vises en oversigt over satserne for skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer og øvrige frivillige hjælpere i 2018 og 2019:

 

2018

2019

Godtgørelse til dækning af udgifter til kontorartikler og møder

 

1.400 kr.

 

1.450 kr.

Godtgørelse til dækning af udgifter til telefoni og internet

 

2.350 kr.

 

2.400 kr.

Godtgørelse til køb og vask af særlig beklædning (sportstøj og lignende)

 

1.950 kr.

 

2.000 kr.

Godtgørelse pr. dag til dækning af udgifter til fortæring ved udenbys kampe mv.

 

70 kr.

 

80 kr.

Udbetaling af godtgørelserne kan ske, uden at modtagerne fremlægger nogen form for dokumentation for størrelsen af deres faktiske udgifter.

Ulønnede bestyrelsesmedlemmer m.fl. kan naturligvis også få udbetalt skattefrie kørepenge for kørsel i foreningens tjeneste. Der kan i 2019 udbetales 3,56 kr. pr. km for de første 20.000 km og 1,98 kr. pr. km for eventuel kørsel herudover.

Den særlige 60-dages-regel gælder ikke for den slags kørsel. Det betyder, at der fx kan udbetales skattefri kørselsgodtgørelse for turen til og fra klubhuset, uanset hvor mange gange turen køres.

Fælles regler for alle

Reglerne om skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer og frivillige hjælpere gælder for alle former for foreninger og klubber. Altså ikke kun for idrætsforeninger og øvrige sportsklubber, men fx også for grundejerforeninger, ejerforeninger, andelsboligforeninger, golf-, dart- og bowlingklubber, teater- og kunstforeninger, spejderklubber samt for lokale afdelinger af politiske partier, Lions Club og Rotary. 

Godtgørelsen på de 2.000 kr. til dækning af udgifter til særlig beklædning kan dog ikke udbetales til bestyrelsesmedlemmer og hjælpere i foreninger og klubber, hvor sådan påklædning ikke er påkrævet. I sådanne tilfælde kan den samlede skattefrie godtgørelse derfor som nævnt ovenfor ikke overstige et beløb på 3.850 kr. årligt pr. person.

Det er ikke et krav, at der udbetales skattefrie godtgørelser til alle bestyrelsesmedlemmer og frivillige hjælpere og med lige store beløb. De anførte satser er blot maksimumbeløb. Udbetales der mindre beløb, er de også skattefrie.

En formand og en kasserer må således gerne modtage større skattefrie godtgørelser end menige bestyrelsesmedlemmer, hvis blot maksimumbeløbet ikke overskrides. Til gengæld er det for alle et ufravigeligt krav, at det ulønnede arbejde udføres som led i foreningens skattefrie virksomhed. 

Som alternativ til den skattefrie godtgørelse på 2.400 kr. til dækning af udgifter til telefoni og internet – men ikke samtidig med denne – kan foreningerne vælge at stille en smartphone og/eller en tablet eller lignende til rådighed for de ulønnede bestyrelsesmedlemmer og frivillige hjælpere. Og det udløser ikke beskatning, selvom udstyret også bruges til private formål.

Kontingentfrihed

Den nok ældste – og stadig nok mest udbredte – form for påskønnelse af den indsats, som ulønnede bestyrelsesmedlemmer og frivillige hjælpere yder i foreninger og klubber, består mange steder i at fritage dem helt eller delvist for kontingentbetaling.

Værdien af et sådant gode kan svinge meget, men udgør i en fodboldklub nok omkring 1.500 kr. årligt, mens det i en golfklub nemt kan have en værdi på op mod 10.000 kr. årligt.

En honorering i form af kontingentnedsættelse beskattes – uanset den økonomiske værdi – efter fast praksis ikke, medmindre nedsættelsen sker i takt med udførelsen af konkrete opgaver, hvor nedsættelsen får karakter af betaling for bestemte opgaver.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.