Skat ved salg af helårsbolig, der er anvendt som sommerhus

Sommerhusreglen – søsteren til parcelhusreglen – gælder også for en helårsbolig, der anvendes som fritidshus, men kun på betingelse af, at boligen kun er anskaffet til dette formål og kun har været anvendt som sådan.

Sommerhusreglen betyder, at en fritidsbolig normalt altid kan sælges skattefrit. Helt på samme måde som ejerboliger i form af parcelhuse og ejerlejligheder mv. kan det. 

For almindelige sommerhuse er skattefriheden som udgangspunkt kun betinget af, at huset har være benyttet som fritidsbolig af ejeren og/eller dennes husstand i hele eller dele af ejertiden.

Er sommerhuset beliggende på en grund på 1.400 m2 eller mere, gælder der yderligere en betingelse. I så fald er det et krav, at der enten ikke kan ske udstykning fra grunden, eller – hvis udstykning rent faktisk er muligt – at en sådan ikke kan ske uden, at det vil føre til en væsentlig værdiforringelse enten af restarealet eller af den bebyggede del. 

Hvis der kan ske udstykning, og dette kan ske uden værdiforringelse, kan det nogle gange være en fordel at gennemføre udstykningen, fordi den del af ejendommen, hvorpå huset ligger, efterfølgende vil opfylde betingelserne for at kunne sælges skattefrit. 

En ubebygget sommerhusgrund kan derimod aldrig sælges skattefrit. Heller ikke selvom den har været brugt til fritidsformål, og ejeren måske ofte har overnattet i et telt eller et shelter på grunden.

Helårsboliger, der anvendes som fritidsboliger

Rundt omkring i landet findes et betydeligt antal helårsboliger, som kan erhverves uden bopælspligt for ejeren. Det gælder blandt andet for en del ejerlejligheder i København og en del almindelige huse på Bornholm og andre øer. 

Sådanne ejendomme anvendes i stort omfang som fritidsboliger og er i princippet også omfattet af sommerhusreglen, men i forhold til denne skal yderligere to betingelser dog være opfyldt for, at salget kan ske skattefrit.

For det første skal boligen være anskaffet med henblik på at blive brugt som fritidsbolig. Og for det andet må boligen udelukkende være anvendt som sådan. Det er ejeren, der har bevisbyrden for, at begge betingelser er opfyldt, og praksis viser, at den kan være svær at løfte. En ny kendelse fra Landsskatteretten bekræfter dette.

Udenlandsdanskeren med den store fritidsbolig i Danmark

Sagen handlede om en udenlandsdansker, der i 1997 havde overtaget en ejendom i Danmark fra sin senere afdøde ægtefælle. Der var tale om en ganske stor ejendom – et landsted – hvorpå der var opført 2 bygninger. Et hovedhus med et beboelsesareal på hele 409 m2 og en garagebygning på 150 m2 med en lille lejlighed på 75 m2 for oven.

Ejendommen havde i alle årene været brugt som fritidsbolig for ejerne. Dog havde deres datter og svigersøn i en periode boet i en del af hovedbygningen, ligesom gartneren, der passede ejendommen, i alle årene boede i den lille lejlighed over garagen.

Disse forhold – at ejendommen ikke kun havde været anvendt som fritidsbolig for ejerne, men tillige som helårsbolig for datteren og dennes kæreste samt for gartneren – betød, at ejendommen, der var solgt for 12 mio. kr., ikke var omfattet af sommerhusreglen.  

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.