Skat ved arbejdsgiverbetalte fødselsdagsreceptioner

For ansatte direktører er en arbejdsgiverbetalt fødselsdagsreception næsten altid et skattefrit personalegode, mens det for hovedaktionærer forholder sig modsat. De undgår meget sjældent beskatning.

I flere aviser kunne der for nylig ses en invitation fra en af landets større virksomheder til en reception i anledning af direktørens runde fødselsdag. Invitationen var rettet mod ”kunder, forretningsforbindelser, venner og bekendte”. De blev i annoncen stillet i udsigt, at der ved receptionen ville blive serveret ”lidt godt til ganen”.

Den slags arbejdsgiverbetalte fødselsdagsreceptioner holdes der mange af, men selvom konceptet og målgruppen er den samme, er de skattemæssige konsekvenser for fødselaren ofte forskellige. For mens direktører i store virksomheder og organisationer sjældent beskattes af værdien af sådanne receptioner, så forholder det sig stik modsat for ejerledere (hovedaktionærer), som SKAT næsten altid anser for skattepligtige.

Ansatte direktører

I SKATs juridiske vejledning anføres, at en arbejdsgiverbetalt fødselsdagsreception IKKE udgør et skattepligtigt personalegode for medarbejderen, hvis der er tale om et mindre traktement på arbejdspladsen, hvortil der kun er inviteret kolleger og forretningsforbindelser.

Og på trods af at ikke så få receptioner – ofte pga. pladsmangel – henlægges til andre lokationer, og serveringen ikke altid er lige beskeden, og de inviterede ikke altid kun er forretningsforbindelser, er det uhyre sjældent at se SKAT rejse krav om beskatning i forhold til ansatte direktører og andre ledende medarbejdere.

Hovedaktionærer

Landsskatteretten har for nylig offentliggjort en kendelse, der på fin vis illustrerer praksis for hovedaktionærer. Sagen handlede om indehaveren af en stor tømmerhandel, som lod virksomheden afholde en reception i anledning af hans 50 års fødselsdag. 

Invitationen var rettet mod ”kunder, leverandører, forretningsforbindelser samt venner og bekendte af huset”. Der deltog omkring 350 personer i receptionen, hvoraf de ca. 10 var familie og venner. Direktøren havde efterfølgende – for egen regning – holdt en privat fødselsdagsfest med 70 gæster.

Landsskatteretten fastslog, at selskabets udgifter til receptionen skulle anses for yderligere løn til indehaveren. Det skete med den begrundelse, at kuvertprisen på 160 kr. pr. person eksklusive drikkevarer ikke var ubetydelig, ligesom der ikke var påvist nogen klar og entydig forretningsmæssig begrundelse for receptionen.

Kommentar

Kuvertprisen for den i indledningen omtalte reception for en ansat direktør vil næppe være lavere end de 160 kr., som ikke er noget stort beløb for den slags. Og den forretningsmæssige begrundelse for afholdelse af en fødselsdagsreception i firmaregi er næppe mere klar og entydig for en ansat direktør end for en hovedaktionær. Det er i begge tilfælde en kærkommen anledning til at reklamere for virksomheden.

Alligevel må det konstateres, at SKAT stiller langt højere krav til bevisbyrden hos hovedaktionærer. En byrde, som de kun yderst sjældent lykkes med at løfte.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.