SKAT rejser stadig sager om beskatning af fri avis

Når en virksomhed betaler for en avis, der leveres til en medarbejders privatadresse, er der som oftest tale om et skattefrit personalegode. I alle tilfælde, hvis der er tale om en af de landsdækkende aviser.

Selvom salget af trykte aviser falder, så er der faktisk en del af avissalget, hvor nedgangen går langsommere. Nemlig den del, som omfatter arbejdsgiverbetalte aviser. Det vil sige aviser, der betales af et firma, men som leveres på en medarbejders privatadresse. 

I nogle tilfælde er et sådant gode ubetinget skattepligtigt for medarbejderen. I andre tilfælde er godet omvendt helt skattefrit. Og i atter andre tilfælde er det omfattet af den beløbsgrænse på 6.100 kr. (2018), der gælder for personalegoder, der i overvejende grad er ydet i arbejdsgiverens interesse. De beskattes kun, hvis denne grænse overskrides. Sker det, beskattes goderne til gengæld fuldt ud.

Ubetinget skattepligt

Dette er tilfældet, hvis der er tale om en lokal avis, som medarbejderen kun holder af private årsager. Landsskatteretten har i en nylig offentliggjort kendelse fastslået, at der skulle ske beskatning i et tilfælde, hvor en virksomhed havde betalt for et abonnement på et lokalt dagblad for 2 direktører, der begge boede ca. 60 km fra firmaets hovedkontor. Ingen af dem holdte selv privat avis, og i firmaet havde de adgang til at læse en landsdækkende erhvervsavis og et brancherelateret dagblad. Landsskatteretten mente derfor ikke, at det lokale dagblad havde nogen interesse for arbejdsgiveren.

Afgørelsen kan efter vores opfattelse ikke tages som udtryk for, at et arbejdsgiverbetalt abonnement på et lokalt dagblad altid vil føre til beskatning. Hvis virksomheden i sagen havde været beliggende i det lokale dagblads dækningsområde, ville abonnementet formentlig være blevet anset for omfattet af bagatelgrænsen, jf. straks nedenfor. 

Ubetinget skattefri

Hvis medarbejderen selv betaler for en privat avis, anses den arbejdsgiverbetalte avis – altså avis nr. 2 – automatisk for modtaget udelukkende af arbejdsmæssige årsager og beskattes derfor ikke, ligesom den ikke tæller med i forhold til bagatelgrænsen.

Aviser omfattet af bagatelgrænsen for visse personalegoder

Omfatter de tilfælde, hvor medarbejderen ikke selv holder avis, men hvor det kan godtgøres, at godet er ydet i arbejdsgiverens interesse. Dette vil typisk kræve, at der er tale om en landsdækkende avis. Alternativt, at der er tale om et lokalt dagblad, og virksomheden er beliggende indenfor dettes dækningsområde, jf. ovenfor.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.