Sådan bliver reglerne for de nye aktiesparekonti

Skatteministeriet har offentliggjort et udkast til den lov, der skal danne grundlag for de nye aktiesparekonti, som kan oprettes fra nytår. Interessen vil nok være størst hos investorer, der i forvejen har en høj aktieindkomst.

Af lovforslaget fremgår, at målet med de nye regler er at få flere til at investere i børsnoterede aktier. Midlet hertil er et tilbud om en lavere beskatning af afkastet, end hvad der p.t. gælder ved investering af frie midler. Altså udenfor pensionsordninger.

De nye regler kan i korte træk beskrives således:

  • Der kan i første omgang kun indskydes op til 50.000 kr. på en aktiesparekonto, men det er tanken, at loftet skal stige til 200.000 kr. over en årrække. Indskud kan ikke bare foretages med kontanter, men også ved overførsel af værdipapirer fra et andet depot. En sådan overførsel sidestilles dog med et salg fra det andet depot og kan derfor få skattemæssige konsekvenser for indskyderen. 
  • Hvis der i første omgang indskydes mindre end 50.000 kr., kan der ikke efterfølgende indskydes yderligere, hvis indeståendet på kontoen sammen med værdien af værdipapirerne i aktiesparedepotet ved årets udgang overstiger loftet. En optimal udnyttelse af reglerne forudsætter derfor, at der indskydes det maksimale beløb i det første år.
  • Der kan kun investeres i børsnoterede aktier og investeringsbeviser og altså ikke i hverken obligationer eller finansielle kontrakter endsige i unoterede aktier.
  • Afkastet beskattes med 17 %, hvilket er lidt mere end de 15,3 %, som afkast af pensionsopsparing beskattes med, men mindre end de 27 henholdsvis 42 %, som almindelig aktieindkomst beskattes med.
  • Ligesom ved afkast af pensionsopsparing skal afkast af aktiesparekonti beskattes efter lagerprincippet. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget svarer skattesatsen på de 17 % derfor til en skattesats på 18,4 %, når der sammenlignes med almindelig aktieindkomst, der beskattes efter realisationsprincippet. Den relativt beskedne forskel mellem skattesatserne for aktiesparekonti og den lavest beskattede aktieindkomst betyder, at de nye regler nok vil være mest interessante for investorer, der har aktieindkomst, hvoraf der betales 42 % i skat.
  • Ægtefæller kan oprette hver sin aktiesparekonto, men et negativt afkast hos den ene kan ikke modregnes i et positivt afkast hos den anden. Det taler for, at ægtefæller deles om investeringerne fremfor at investere forskelligt.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.