Regnskabsmæssig behandling af bindingskravet for IVS’er

Reglen om, at et iværksætterselskab skal binde mindst 25 % af sit overskud, indtil det har opbygget en bunden reserve på 50.000 kr., giver ofte regnskabsudfordringer, når iværksætterselskabet samtidig er holdingselskab. 

Iværksætterselskaber skal regnskabsmæssigt henlægge mindst 25 % af årets resultat til en særlig bunden reserve under egenkapitalen, indtil summen af selskabskapitalen og den særlige reserve udgør mindst 50.000 kr.

Selvom reglerne har været gældende siden 2014, oplever vi stadig, at der jævnligt opstår tvivlsspørgsmål i forhold til bindingsreglen. Det gælder især i de tilfælde, hvor iværksætterselskabet anvendes som holdingselskab samt i underskuds- og udbyttesituationer. 

Når iværksætterselskabet er holdingselskab

Når et iværksætterselskab ejer kapitalandele, der måles efter indre værdis metode, er der to bindingskrav til egenkapitalen, som skal iagttages. Dels selskabslovens særlige bindingskrav til iværksætterselskaber og dels årsregnskabslovens regler om binding for nettoopskrivning efter indre værdis metode.

I sådanne tilfælde har årsregnskabslovens regler forrang. Det betyder, at når der i iværksætterselskabet er et overskud inklusive resultatandel fra en kapitalandel, der indregnes efter indre værdis metode, skal der først bindes på reserven for denne. Af et eventuelt resterende overskud skal der herefter bindes mindst 25 % på IVS-reserven.

Modtages der udbytte af kapitalandelen, skal reserven for nettoopskrivning efter indre værdis metode reduceres med det modtagne udbytte, men således at mindst 25 % af reduktionen henlægges til IVS-reserven, hvis denne ikke er fyldt op endnu. Det resterende beløb overføres til de frie reserver.

Underskud

Hvis et iværksætterselskab realiserer et underskud, må dette underskud ikke reducere IVS-reserven. Underskuddet præsenteres under ”Overført overskud” og mindsker således de frie reserver. Tilsvarende gælder, hvis der er underskud efter binding på reserven for nettoopskrivning efter indre værdis metode.

Udlodning af udbytte fra iværksætterselskaber

Selvom der er frie reserver, er det ikke muligt at udlodde udbytte fra et IVS, så længe selskabskapitalen og IVS-reserven tilsammen ikke mindst udgør 50.000 kr. 

Det betyder, at det i praksis ofte vil være hensigtsmæssigt at binde 100 % af overskuddet på IVS-reserven, indtil denne sammen med kapitalen udgør 50.000 kr., uanset at kravet kun lyder på binding af 25 %, idet de frie reserver alligevel ikke kan anvendes til udbytte.

Kapitalforhøjelser

Kapitalforhøjelser, inden grænsen på de 50.000 kr. er nået, kan ikke ske ved apport-indskud. Hvis der gennemføres en kapitalforhøjelse i forbindelse med omregistrering af et IVS til et ApS, er der intet til hinder for, at forhøjelsen sker ved andre værdier end kontanter, fx ved apportindskud, hvis beslutningen om kapitalforhøjelsen og omregistreringen sker på samme generalforsamling.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.