Reglerne om byggemoms

Ejere af udlejningsejendomme, som udlejes momsfrit, sparer ikke momsen, hvis de bruger egne ansatte til at bygge eller istandsætte. De skal nemlig momsregistreres for betaling af byggemoms, selvom de udlejer uden moms.

Når en virksomhed bruger egne ansatte til fx at lave en tilbygning til firmaets lagerhal eller til at bygge en helt ny, skal den betale byggemoms (salgsmoms) af summen af udgifterne til køb af materialer og salgsværdien af de ansattes – og nogle gange også af indehaverens – arbejde.

Tilsvarende gælder, hvis en håndværksvirksomhed i perioder med lav aktivitet bruger egne ansatte til istandsættelse af huse til videresalg.

Reglerne gælder kun ved arbejde på bygninger. Ikke ved opførelse af hegn eller ved anlæg af parkeringspladser eller lignende. Til gengæld er det i princippet uden betydning, om der er tale om opførelse af en ny bygning, tilbygning til en eksisterende eller om reparations- eller istandsættelsesarbejder. Det afgørende er, om arbejdet udføres af indehaveren og/eller af ansatte i virksomheden. 

Momsregistrerede virksomheder skal betale byggemoms uanset arbejdets værdi, når der er tale om nybygninger eller om om-/tilbygninger. Er der tale om reparations- eller istandsættelsesarbejder, skal der betales byggemoms, hvis værdien overstiger 100.000 kr. Om arbejdet er udført på en eller flere ejendomme er uden betydning. For virksomheder, der ikke i forvejen er momsregistrerede, indtræder pligten til at betale byggemoms, når værdien når 50.000 kr. ved ny-/ombygninger og 100.000 kr. ved istandsættelsesarbejder.

Byggemomsen skal i princippet beregnes og betales for hver momsperiode. Betalingen kan altså ikke udskydes, til byggeriet er afsluttet.

Baggrunden for reglerne

Formålet med reglerne er at sikre, at virksomheder, som enten ikke er momsregistrerede eller som er momsregistrerede, men kun har delvis fradrag for købsmoms, ikke stilles bedre ved at bruge egne ansatte til interne byggearbejder end ved at bruge eksterne håndværkere.

For momsregistrerede virksomheder med ret til fuldt momsfradrag har byggemomsen således ikke nogen økonomisk betydning, da de i deres momsregnskab har fradrag for et tilsvarende beløb som indgående moms. Det betyder dog ikke, at de efter reglerne er fritaget for at beregne byggemomsen.

Ejendomsudlejere

Den gruppe, som byggemomsen har størst betydning for, er dem, som driver ejendomsudlejning. Vel og mærke udlejning uden moms. Det vil først og fremmest sige udlejning til private, udlejning til offentlige myndigheder samt udlejning til læger, tandlæger, pengeinstitutter, forsikringsselskaber mv. Altså til virksomheder, der ikke er momspligtige.

Pligten til at betale byggemoms kan således betyde, at en ellers ikke momsregistreret ejendomsudlejer bliver nødt til at lade sig registrere for at kunne betale byggemomsen, men udlejeren kan i så fald til gengæld trøste sig med, at der qua momsregistreringen opnås ret til fradrag for moms af indkøbte byggematerialer, hvilket der ellers ikke ville være mulighed for. På den måde vil regnskabet kun blive belastet med nettobeløbet.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.