Nye regler om elafgift for både virksomheder og private

Virksomhederne kan nu få godtgjort en større andel af den elafgift, som de betaler for elektricitet, der anvendes til rumvarme, aircondition samt varmt vand, mens private med elvarme skal betale mindre for deres elektricitet. 

Folketinget har for nylig vedtaget det af skatteministeren fremsatte lovforslag om nedsættelse af afgiften på elektricitet, der anvendes til opvarmning mv. 

Private, der allerede er registreret med elvarme hos deres forsyningsselskab, får automatisk nedsat prisen på deres elektricitet. Virksomheder med elvarme mv. får ikke nedsat prisen, men skal søge om godtgørelse på normal vis. Blot nu med forhøjet sats.

Virksomheder

Mens virksomheder for elektricitet, der anvendes til belysning, samt til drift af maskiner, tekniske anlæg, herunder computere og servere – altså til procesformål – via deres momsafregning kan få godtgjort 91,0 øre pr. kWh af den til forsyningsselskabet betalte elafgift, har de hidtil kun kunne få godtgjort 50,7 øre pr. kWh for elektricitet, der anvendes til elvarme og elvandvarmere samt til drift af airconditionanlæg. Denne sats er nu forhøjet til 65,7 øre pr. kWh. Altså med næsten 30 %.

Adgangen til den øgede godtgørelse for denne type strømforbrug forudsætter, at virksomheden har opsat bimålere. Bruger virksomheden den særlige kvadratmeterregel, får den ikke øget sin godtgørelse, da denne regel er baseret på et fast beløb. Se nærmere herom i vores artikel om disse regler fra Depechen 2018, nr. 5 

Private

Også for private nedsættes afgiften på elektricitet til elvarme med 15 øre pr. kWh, men private skal ikke opsætte bimålere. De får automatisk nedsat prisen på deres elektricitet, hvis de hos forsyningsselskabet er registreret med elvarme. I så fald nedsættes prisen på den del af deres årlige strømforbrug, der overstiger 4.000 kWh.

Elvarme omfatter i denne sammenhæng ikke kun opvarmning via el-radiatorer, men også en varmepumpe og jordvarme.

Nedslaget gives kun, hvis boligen er registreret med elvarme i BBR-registret. Hvis din bolig ikke er korrekt registreret, skal du starte med at bringe dette i orden. Derefter kan du bede dit elselskab om nedslag i elafgiften. De fleste elselskaber har en blanket på deres hjemmeside, som du kan bruge. Elselskabet sender din anmodning til kommunen, som skal attestere, at boligen er registreret med elvarme. Når dette er sket, vil elselskabet efterfølgende automatisk fakturere dig med nedsat afgift, men altså kun for den del af forbruget, der årligt overstiger 4.000 kWh.

Ikrafttræden

De nye regler har virkning fra den 1. maj 2018. For løbende leverancer, hvor afregningsperioden er påbegyndt inden den 1. maj og afsluttes efter denne dato, sker der en forholdsmæssig nedsættelse af elafgiften henholdsvis forhøjelse af godtgørelsen.

En virksomhed, der bruger 1.000 kWh til rumvarme, varmt vand og evt. komfortkøling i april, maj og juni måned, vil således for de 30/91 kunne søge om godtgørelse med 50,7 øre pr. kWh, mens der for de resterende 61/91 kan søges om godtgørelse med 65,7 øre pr. kWh.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.