Moms, når tørreloftet omdannes til taglejligheder

I momsmæssig henseende omfatter tilbygninger ikke kun horisontale tilføjelser til en bygning. Ifølge Landsskatteretten omfatter det også tilfælde, hvor etagearealet udvides, fordi et tørreloft omdannes til lejligheder. 

I de senere år er det – især i København og Aarhus – blevet populært at omdanne tørrelofter i byernes gamle etageejendomme til mondæne lejligheder. Som oftest i sammenhæng med at ejendommen får nyt tag. 

En sådan omdannelse rejser ofte spørgsmål om, hvorvidt denne i momsmæssig henseende skal anses for en ombygning af ejendommen eller en tilbygning til denne. Denne sondring er nemlig vigtig, idet et særskilt salg af en tilbygning anses som salg af en ny bygning – og dermed er momspligtigt – mens et salg af en del af en ombygget ejendom kun er momspligtigt, hvis der samlet set er sket en væsentlig ombygning.

Kort før sommerferien offentliggjorde SKAT en kendelse fra Landsskatteretten, hvori der blev taget stilling til spørgsmålet.

Nye taglejligheder og nyt tag

Sagen handlede om en ejerforening, der ønskede at gennemføre en renovering af ejendommens tag. Til finansiering af de hermed forbundne udgifter havde foreningen til hensigt at sælge ejendommens tørreloft til den entreprenør, der skulle ordne taget. Entreprenøren ville efterfølgende omdanne loftet til et større antal lejligheder med et samlet beboelsesareal på over 2.000 m2. 

Skatterådet havde i et bindende svar fastslået, at entreprenørens salg af lejlighederne ville skulle anses som et momspligtigt salg af en ny bygning, idet omdannelsen af tagloftet momsmæssigt skulle anses for en tilbygning til den gamle ejendom. 

Denne afgørelse blev stadfæstet af Landsskatteretten. Det skete med henvisning til lovens ordlyd og forarbejder. I præmisserne nævnes den ikke uvæsentlige stigning i ejendom-mens bruttoetageareal og bebyggelsesprocent, hvilket synes at være tillagt betydning.

Håndtering af byttehandler

I den ovenfor omtalte afgørelse blev der indgået 2 modsatrettede aftaler. Dels en aftale, hvorved ejerforeningen solgte tørreloftet til entreprenøren. Dels en sædvanlig entrepriseaftale omkring renoveringen af taget. Det hænder imidlertid, at der kun udarbejdes en enkelt aftale, hvorved parterne bytter lige over, sådan at entreprenøren modtager tørreloftet som betaling for et nyt tag, men uden at parterne fastsætter en egentlig værdi af dette. Dette er imidlertid ikke muligt.

En entreprenørvirksomhed skal således ikke bare betale moms af fx en tagrenovering, selvom denne betales med et tørreloft, men er også forpligtet til at udstede en faktura for sit arbejde. En faktura, som opfylder de almindelige fakturakrav, herunder med en beløbsmæssig angivelse af værdien af arbejdet.

Kommentar

Afgørelsen, der omhandler de momsmæssige konsekvenser for entreprenøren, er ikke specielt overraskende, da Skatterådet tidligere er nået frem til lignende konklusioner i andre sager. Der foreligger ingen offentliggjorte afgørelser om de momsmæssige konsekvenser for ejerforeninger, der sælger et tørreloft til en entreprenør.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.