Mange glemmer fradrag for tab på lukkede anpartsselskaber

Tab på aktier og anparter i ikke-børsnoterede selskaber kan modregnes i anden indkomst, herunder i lønindkomst. Og kan tabet ikke udnyttes fuldt ud i tabsåret, kan det bruges i et efterfølgende år. Det overses af mange. 

Mens tab på børsnoterede aktier kun kan modregnes i senere udbytter og gevinster på andre børsnoterede aktier, så forholder det sig anderledes med tab på ikke-børsnoterede aktier. 

Sådanne tab omregnes nemlig til en særlig skatteværdi, som kan modregnes i andre skatter, herunder også i skat af anden indkomst, fx løn. Og er tabet så stort, at skatteværdien ikke kan udnyttes fuldt ud i tabsåret, kan den overskydende del fremføres til modregning i de følgende års skat.

Skatteværdien udregnes ved anvendelse af de almindelige skattesatser for aktieindkomst. Altså med 27 % af de første 52.900 kr. (2018) og 42 % af den overskydende del. Et tab på 100.000 kr. på unoterede aktier/anparter i 2018 har altså en skatteværdi på 34.065 kr.

Ingen indberetning til SKAT

Når et selskab lukker, sker der ingen indberetning til SKAT. Det er altså op til aktionæren eller anpartshaveren selv at huske at selvangive sit tab, hvilket overraskende mange glemmer. Det kan illustreres med en nylig offentliggjort kendelse fra Landsskatteretten.

Sagen handlede om en mand, som i 2007 havde været med til at stifte et anpartsselskab, hvori han i første omgang havde indskudt 62.500 kr. I januar 2010 havde han indskudt yderligere 1.750.000 kr. i forbindelse med en kapitaludvidelse. Selskabet var imidlertid stærkt tabsgivende, og i slutningen af 2010 havde manden derfor solgt sine anparter for 1 kr. til den anden anpartshaver. Selskabet var efterfølgende blevet opløst.

I første omgang havde manden ikke selvangivet sit tab. Først et stykke ind i 2014 blev han klar over muligheden for at få glæde af skatteværdien af tabet på anparterne, men SKAT mente ikke, at dette kunne bruges, fordi skatteansættelsen for tabsåret på det tidspunkt var forældet og ikke kunne genoptages.

Landsskatteretten fastslog imidlertid, at udnyttelsen af skatteværdien af tabet på anparterne i et senere år ikke efter dagældende regler kunne betinges af, at tabet rent faktisk var selvangivet i tabsåret. Den del af skatteværdien, som kunne udnyttes i 2013 og 2014, kunne derfor godt fremføres.

Kommentar

Reglerne er efterfølgende ændret. Med virkning for tab, der er realiseret i indkomståret 2015, kan skatteværdien af et sådant nu kun fremføres og udnyttes i et senere år, hvis det er indberettet til SKAT indenfor den almindelige selvangivelsesfrist for tabsåret. Har du glemt dette, kan du dog kun gøre skaden god igen, hvis du kan få genoptaget skatteansættelsen for tabsåret. Foreløbig er der dog ingen problemer. I øjeblikket kan du således få genoptaget dine skatteansættelser for årene 2015, 2016 og 2017.

Har du haft tab på ikke-børsnoterede aktier eller anparter i 2014 eller tidligere år, kan du ikke få genoptaget din skatteansættelse for tabsåret, men du kan altså – som fastslået i den nye kendelse fra Landsskatteretten – godt udnytte skatteværdien af tabet i et efterfølgende år. Dog kun den del, der kan henføres til et indkomstår, der stadig kan genoptages. Også her er indkomståret 2015 altså det ældste år, der kan genoptages.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.