Loftet for indskud på børneopsparingskonti er fordoblet

Selvom der med nutidens renteniveau ikke er de store skattemæssige fordele ved børneopsparingskonti, er de stadig voldsomt populære. Nu er reglerne lovfæstet, og loftet for indskud er sat markant op.

Selvom det er mere end 30 år siden, at der kunne opnås skattefradrag for indskud på børneopsparingskonti – hvilket indskyderne nemlig oprindelig fik - så er opsparingsformen stadig meget populær. Ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik indestår der således i alt mere end 14 mia. kr. på sådanne konti.

Tidligere fremgik reglerne for børneopsparingskonti kun af en bekendtgørelse, men i forbindelse med hævningen af loftet er de nu blevet lovfæstet. Det øgede loft betyder, at der fra og med 2018 kan indskydes op til 6.000 kr. hvert år og samlet op til 72.000 kr. 

Ingen beskatning af afkastet

Afkastet af indeståendet på en børneopsparingskonto beskattes ikke, så længe pengene er bundet, hvilket de skal være i mindst 7 år. Pengene kan tidligst hæves, når barnet fylder 14 år. Bindingen skal ophæves senest ved udgangen af det år, hvori barnet fylder 21 år.

De fleste vælger vist at lade pengene være bundet til barnet fylder 18 år, men der er som nævnt intet til hinder for, at pengene kan hæves på et tidligere tidspunkt, hvis blot de har været bundet i mindst 7 år. Sker dette, skal afkastet af opsparingen dog beskattes hos forældrene fra det tidspunkt, hvor bindingen hæves og frem til udgangen af det år, hvori barnet fylder 18 år, hvis det er forældrene, som har indskudt pengene. 

Med det nuværende renteniveau er det ikke det store, som spares i skat, hvis opsparingen er placeret som et kontantindskud. Er opsparingen helt eller delvist placeret i aktier eller andre værdipapirer, hvilket er tilladt, kan skattefriheden dog have en vis betydning.

Kun én konto pr. barn

En børneopsparingskonto kan oprettes af barnets forældre, herunder adoptiv-, sted- og plejeforældre, samt af bedste- og oldeforældre, men det er barnet, som er kontohaver.

Der kan kun oprettes én børneopsparingskonto pr. barn, men alle de, der kunne have oprettet kontoen, må gerne foretage indskud på denne. Selvom kontoen er oprettet af forældrene, er der altså intet til hinder for, at også bedsteforældrene indskyder på denne, hvis blot de samlede årlige indskud ikke overstiger 6.000 kr.

Indskud er en gave

Indestående på en børneopsparingskonto tilhører barnet. Indskud på en sådan er derfor udtryk for en gave, som tælles med ved afgørelsen af, om der skal betales gaveafgift. I 2018 skal der betales gaveafgift, hvis barnet samlet modtager gaver for over 64.300 kr.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.