Lempelsen af skattereglerne for aktieløn er nu vedtaget

Nu kan op til 20 % af årslønnen gives i form af aktier, optioner eller tegningsretter, men kun hvis tilbuddet gives til mindst 80 % af de ansatte. Er tilbuddet forbeholdt nogle få nøglemedarbejdere, er grænsen stadig 10 %.

Folketinget har nu vedtaget det af skatteministeren fremsatte lovforslag om at udvide muligheden for at give aktieoptioner mv. på lempelige vilkår.

Hidtidige regler

Efter de hidtidige regler har virksomhederne kunnet aflønne med aktier inden for en ramme på op til 10 % af medarbejderens løn i det år, hvori aktielønnen er givet. 

Ved aktieløn forstås først og fremmest aftaler, der giver medarbejderne ret til at købe eller tegne aktier i arbejdsgiverselskabet på et fremtidigt tidspunkt til en kurs, der målt i forhold til aktiernes værdi på tildelingstidspunktet er favorabel og derfor rummer en økonomisk fordel. Aktieløn omfatter dog også tilfælde, hvor medarbejderne tildeles gratisaktier eller adgang til umiddelbart at købe aktier med rabat.

Hvis den umiddelbare økonomiske fordel ikke overstiger 10 % af medarbejdernes løn – og en række øvrige betingelser i øvrigt er opfyldt - beskattes disse først af gevinsten i det år, hvori aktierne sælges.

Aflønning med aktier må gerne være forbeholdt virksomhedens nøglemedarbejdere. Det er således ikke et krav, at der er tale om en generel ordning.

De nye regler

De netop vedtagne regler, der har tilbagevirkende kraft til den 1. januar 2018, er en overbygning på de hidtidige regler. De betyder, at loftet for aktieløn kan hæves fra 10 % til 20 %, men kun hvis tilbuddet gives til mindst 80 % af de ansatte.

Det med de 80 % skal dog tages med et gran salt. Muligheden for aktieløn må nemlig gerne begrænses, hvis blot det sker efter almene kriterier. Det kan fx være et krav om, at de omfattede medarbejdere skal have været ansat i virksomheden i en periode på op til 3 år. Eller at de har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på fx mindst 8 timer.

Det er også muligt at undtage fx medarbejdere i uddannelsesstillinger fra ordningen, og det samme gælder for ledende medarbejdere, hvis de er omfattet af et andet incitamentsprogram.

Endelig accepteres det også, hvis der indlægges en præstationsbaseret differentiering, hvis blot minimumsbetingelserne er ens for alle.

Derimod er det ikke muligt at differentiere på den måde, at én gruppe tilbydes optioner, mens en anden gruppe tilbydes at købe aktier her og nu. Det er heller ikke muligt at tilbyde én gruppe aktieløn til en værdi af 20 % af årslønnen og en anden gruppe aktieløn til en værdi på fx 12 % af årslønnen. Vilkårene skal være ens.

Holdingselskaber

Hverken efter de hidtidige eller efter de nye regler er det muligt at tildele aktieoptioner mv. til andre end medarbejderne personligt. Hvis disse ønsker, at optionerne – og ikke mindst de aktier – som kan købes på grundlag af disse, skal være ejet af et holdingselskab, hvilket ofte kan være en fordel, kan dette kun ske ved, at optionerne overdrages til et sådant selskab, hvilket sjældent kan ske uden en vis umiddelbar beskatning hos medarbejderen. Dette er dog ikke nødvendigvis en ulempe.  

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.