Ledelsesberetningen i årsregnskaber for klasse B-virksomheder

Årsrapportens ledelsesberetning er det sted, hvor ledelsen har mulighed for at fortælle sine interessenter om, hvordan det er gået i virksomheden i det forgange år, og om der er særlige forhold, som har påvirket årets resultat.

Som udgangspunkt skal virksomheder i regnskabsklasse B udarbejde en ledelsesberetning, der som minimum skal omfatte en beskrivelse af følgende tre forhold: 

  1. Virksomhedens væsentligste aktiviteter
  2. Eventuelle væsentlige ændringer i (A) aktiviteterne og/eller i (B) virksomhedens økonomiske forhold
  3. Eventuelle egne kapitalandele

Ledelsesberetningen er imidlertid underlagt et overordnet krav om en retvisende redegørelse. Derfor kan det tillige være relevant i beretningen at sætte nogle ord på, hvordan det er gået virksomheden i det forgangne år. Dette gælder selvsagt især, hvis årsregnskabet er påvirket af særlige forhold.

Mange mindre og mellemstore virksomheder vælger at udarbejde en meget kortfattet ledelsesberetning og lader den ofte være nogenlunde ens fra år til år. I BDO anbefaler vi, at beretningen bruges som et kommunikationsmiddel i forhold til især långivere og øvrige kreditorer. Det vil især sige med en mere fyldig beskrivelse af, hvordan det er gået. 

Hvis en klasse B-virksomhed frivilligt aflægger et koncernregnskab, skal der også udarbejdes en ledelsesberetning for koncernen som helhed. I praksis er ledelsesberetningen i koncernregnskabet og i regnskabet for moderselskabet ofte ens.

De væsentligste aktiviteter

Virksomhedens væsentligste aktiviteter skal beskrives, så regnskabsbrugeren får oplysning om, hvad virksomheden beskæftiger sig med, og på denne baggrund kan vurdere den driftsmæssige risiko. Det er op til ledelsen at fastsætte detaljeringsgraden for beskrivelsen af aktiviteterne ud fra virksomhedens art og omfang. I praksis vælger de fleste en relativt kortfattet beskrivelse og ofte den samme som i tidligere år, hvis der ikke er sket væsentlige ændringer.

Beretningen må ikke give en ensidig positiv fremstilling af virksomheden, men skal afspejle dennes reelle situation. Oplysninger om fremtiden skal være ledelsens mest realistiske bud og skal derfor kunne sandsynliggøres. 

Væsentlige ændringer i aktiviteter og/eller økonomiske forhold

Der skal (kun) ske omtale af forhold, der kan tænkes at påvirke regnskabsbrugernes – herunder ikke mindst långivere og investorer – økonomiske beslutninger vedrørende virksomheden. Hvornår dette er tilfældet beror selvsagt på en konkret vurdering, men det kan fx være tilfældet, hvis der er sket optagelse eller forlængelse af større lån, hvis der er sket fusion, koncernetablering, nedlæggelse eller oprettelse af aktiviteter, eller hvis der er foretaget strukturtilpasninger eller omfattende rationaliseringer.

Egne kapitalandele

Der skal redegøres for årsagen til, at der er købt egne aktier, om købesummen for disse samt om antallet og den pålydende værdi. Se eventuelt nærmere om den regnskabsmæssige behandling af egne aktier i denne tidligere artikel.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.