Indregning af IPO også relevant for klasse B-virksomheder

Selvom det kun er produktionsvirksomheder i regnskabsklasse C og D, der er forpligtet til at indregne IPO ved opgørelsen af kostprisen for deres varebeholdninger, kan det også være relevant for klasse B-virksomheder at gøre det.

Indirekte produktionsomkostninger (IPO) defineres som de faste og variable omkostninger, der er foranlediget af produktionen af egenfremstillede varer, som er afholdt i fremstillingsperioden og som indirekte kan henføres til de pågældende varer. IPO opdeles i omkostninger vedrørende henholdsvis produktionsanlægget og arbejdskraften.

Ved indregning af IPO periodiseres omkostningerne til den periode, hvor varerne sælges. Dermed opnås en bedre periodisering af de omkostninger, der i mange fremstillings-virksomheder udgør en betydelig del af de samlede forarbejdningsomkostninger.

Hvem skal indregne IPO?

Indregning af IPO er kun et krav for virksomheder i regnskabsklasse C og D, og kravet gælder kun i forhold til varebeholdninger. Ikke for egenfremstillede anlægsaktiver og heller ikke for igangværende arbejder for fremmed regning.

En virksomhed i klasse B kan imidlertid altid vælge at indregne IPO på varelagre, hvilket kan være relevant at gøre, hvis den har store produktionsomkostninger. Fordi det giver et mere retvisende billede af virksomhedens økonomiske stilling. På samme måde kan virksomheder i klasse C og D vælge at indregne IPO på fx igangværende arbejder.

Opgørelse og fordeling af IPO

Omkostninger vedrørende produktionsanlægget omfatter i første række afskrivninger på produktionsmateriel og –bygninger samt udgifter til reparation og vedligeholdelse af samme. Det er både variable og faste omkostninger, som skal medregnes. Det betyder, at også udgifter til fx leasing, forsikringer og husleje skal indgå, hvis de vedrører produktionen.

Omkostninger vedrørende arbejdskraften udgøres af udgifter relateret til de medarbejdere, som ikke er produktionsmedarbejdere, men som anvender tid i produktionen. Omfatter derfor løn, pensioner, feriepenge og sociale omkostninger mv.
 
IPO skal fordeles på de producerede varer. Det er derfor afgørende, at virksomheden har etableret et registreringssystem, som kan håndtere opgørelsen af omkostningerne og fordelingen af disse.

Fordelingen skal ske forholdsmæssigt på den enkelte vare ud fra den beregnede produktionskapacitet. Hvis den faktiske produktion overstiger normalproduktionen, skal tillægget opgøres på grundlag af den faktiske produktion. Hvis den faktiske produktion er lavere end normalproduktionen, anvendes sidstnævnte ved opgørelsen af tillægget.

I virksomheder med sæsonudsving bør IPO-tillægget opgøres og fordeles ud fra ensartede perioder, sådan at tillægget bliver konstant for hele regnskabsåret.

Ændring af anvendt regnskabspraksis

Vælger en virksomhed som noget nyt at indregne IPO, er der tale om en ændring af den anvendte regnskabspraksis. Det betyder, at sammenligningstal såvel som beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis skal ændres. Se nærmere herom i denne tidligere artikel.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.