Hvornår skal iværksættere egentlig momsregistreres?

Selvom grænsen for momsregistrering går ved en omsætning på 50.000 kr., så kan man ikke vente med at lade sig registrere til denne passeres, hvis det på forhånd er klart, at man vil sælge for mere. Og det er ikke altid en ulempe.

Som altovervejende hovedregel skal iværksættere lade sig momsregistrere, når de sælger varer eller ydelser for mere end 50.000 kr. over en periode på 12 måneder. Altså med mindre de driver virksomhed af en art, som er undtaget for momspligt eller er omfattet af særlige regler. 

Fx er virksomheder indenfor sundheds-, social- og undervisningsområdet typisk fritaget for moms. Det samme gælder for taxakørsel (befordringsvirksomheder), mens der fx for kunstnere gælder en grænse på 300.000 kr., når der er tale om førstegangssalg.

De fleste nystartede ser det som en fordel at trække momsregistreringen længst muligt, hvis de sælger til private, men for det første er det ikke altid en fordel at gøre det, og for det andet kan momsregistreringen ikke udskydes, indtil grænsen passeres, hvis det på et tidligere tidspunkt er åbenbart, at grænsen vil blive overskredet.

Pligten til at lade sig momsregistrere – og dermed lægge moms på salgsprisen – indtræder således allerede ved udstedelse af den første faktura, når det efter forholdene er åbenbart, at omsætningen indenfor 12 måneder kommer over 50.000 kr. 

Og selvom der med momsregistreringen medfølger et vist administrativt arbejde, så er der også fordele ved registreringen. Moms af udgifter til køb af fx inventar og maskiner kan nemlig modregnes i momsen af salgsindtægterne, og hvis købsmomsen er større end salgsmomsen, hvilket i startfasen ofte er tilfældet hos nystartede, bliver nettobeløbet udbetalt kontant. Det er ikke en absolut betingelse for fradrag for købsmoms, at virksomheden var momsregistreret på tidspunktet for indkøbet.

Selve momsregistreringen foregår på virk.dk og tager kun få minutter. Den omstændighed, at omsætningen efterfølgende falder til under 50.000 kr., betyder ikke, at virksomheden kan eller skal afregistreres for moms. Det vil typisk først ske, når den lukker.

Sagen om den udenlandske statsborger

Skattestyrelsen har for nylig offentliggjort en afgørelse fra Landsskatteretten, der illustrerer reglerne for momsregistrering. Sagen handlede om en kvinde, som var statsborger i et andet land, men bosiddende i Danmark. Hun havde i 2013 og 2014 udført arbejde for en virksomhed til hvem, hun havde udskrevet regninger uden moms for henholdsvis 50.000 kr. og 38.500 kr.

I forbindelse med en skatte- og momskontrol havde skattemyndighederne også konstateret indsætninger på hendes bankkonto fra andre end den virksomhed, hvortil hun havde udstedt fakturaer, og anså hende derfor for allerede i 2013 at have haft en omsætning på over 50.000 kr. 

Afgørelsen blev stadfæstet af Landsskatteretten, der bemærkede, at skattemyndighederne er berettiget til at fastsætte momstilsvaret skønsmæssigt, når den afgiftspligtige ikke har ført et tilstrækkeligt regnskab over de momspligtige aktiviteter.

Landsskatteretten tilføjede, at den første faktura var udstedt i januar 2013, og at det allerede på det tidspunkt måtte have stået klart, at omsætningen ville komme over 50.000 kr., da det ellers ikke ville være nok til at opretholde en antagelig levefod.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.