Fritagelse for koncernregnskabspligten

Et holdingselskab, der ejer et eller flere datterselskaber, er som udgangspunkt forpligtet til at udarbejde et koncernregnskab, men der findes en række undtagelser, herunder for mindre koncerner.

En koncern består af et moderselskab, ofte et holdingselskab, med et eller flere datterselskaber. Der foreligger kun et moderselskab, hvis dette kontrollerer – i betydningen styrer – datterselskaberne. 

Det er ikke afgørende, om kontrollen sker ved at eje mere end halvdelen af aktierne og/eller råde over en tilsvarende andel af stemmerne, men dette er næsten altid tilfældet. Kontrollen kan dog også være opnået gennem ejeraftaler eller lignende.

Indholdet af et koncernregnskab

Et koncernregnskab udarbejdes ved, at de enkelte selskabers regnskaber så at sige lægges sammen (konsolideres), hvorefter dobbeltregninger og koncerninterne transaktioner fjernes (elimineres). Resultatet bliver derfor et regnskab, som det ville se ud, hvis der kun var tale om én virksomhed.

Koncernregnskaber udarbejdes for at give regnskabsbrugeren et optimalt billede af koncernens samlede økonomiske og finansielle udvikling og af dens risikoprofil.

Årsregnskabslovens undtagelsesbestemmelser

En modervirksomhed er fritaget for at udarbejde koncernregnskab i følgende tilfælde:

  • Hvis der er tale om en mindre koncern
  • Hvis der er tale om en underkoncern
  • Hvis der er tale om en erhvervsdrivende moderfond med kun ét datterselskab

Mindre koncerner
Koncerner med en samlet størrelse under grænserne for regnskabsklasse B kan undlade at aflægge koncernregnskab. Det betyder, at koncernen ikke på balancedagen i to på hinanden følgende år må overskride to af følgende tre størrelser:

  1. En nettoomsætning på 89 mio. kr.
  2. En balancesum på 44 mio. kr.
  3. Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 50

Der findes to metoder til at afgøre, om grænserne er overskredet. Det kan enten ske ved en sammenlægning af tallene for alle koncernens virksomheder og med fuld eliminering af koncerninterne transaktioner. Eller det kan ske ved en simpel sammenlægning af tallene for alle koncernens selskaber, men således at de sammenlagte tal sammenlignes med størrelsesgrænserne for nettoomsætning og balancesum forhøjet med 20 %.

Underkoncerner
En modervirksomhed i en underkoncern kan som hovedregel undlade selv at udarbejde koncernregnskab, hvis regnskaberne for virksomhederne i underkoncernen indgår i et koncernregnskab, der aflægges af en overliggende modervirksomhed.

Erhvervsdrivende moderfonde
Er fritaget for koncernregnskabspligten, hvis de kun har ét datterselskab, og ikke har løbende tilgodehavender hos dette og ikke har stillet sikkerhed herfor. Har det enlige datterselskab selv et eller flere datterselskaber, skal der udarbejdes koncernregnskab.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.