Egenkontrol ved momspligtiges indberetning til EU-salgslisten

SKAT giver ikke længere besked, hvis en virksomhed har anvendt et ugyldigt momsnummer ved indberetning til EU-salgslisten. Virksomhederne skal selv tjekke, om der kommer fejlmeldinger og i givet fald rette fejlene.

Danske virksomheder, der sælger varer eller ydelser til virksomheder i andre EU-lande, skal som udgangspunkt ikke opkræve moms af salget, fordi det er omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt. Det betyder, at det er køber, der skal afregne momsen.

For at salget kan faktureres uden moms, er det dog en betingelse, at sælger verificerer købers momsnummer, og i øvrigt foretager indberetning af såvel salget som momsnummeret til EU-salgslisten. Det gælder både ved salg af varer og ved salg af ydelser. Det sidste overses af mange. Verificeringen af en udenlandsk kundes momsnummer skal ske løbende og mindst kvartalsvist.

Listen er et kontrolsystem, som skattemyndighederne i de enkelte EU-lande bruger til sikring af en korrekt momsmæssig behandling af de varer og ydelser, der handles indenfor unionen.

I Danmark skal indberetning som udgangspunkt ske senest den 25. i hver måned, og indberetningen skal kunne afstemmes til de beløb, der indberettes i rubrik B på momsangivelsen.

Virksomheder, der afregner moms enten kvartalsvis eller halvårligt, kan dog få tilladelse til kvartalsvis indberetning til EU-salgslisten, hvis de kun sælger ydelser til andre EU-lande, eller hvis værdien af varesalg ikke overstiger 400.000 kr. pr. kvartal.

Fejl i indberetningen

Tidligere har det været sådan, at virksomhederne har fået en henvendelse fra SKAT, hvis de har indberettet et ugyldigt momsnummer på EU-listen. Det sker ikke længere. 

Virksomhederne skal nu selv tjekke, om de får fejlmeddelelser fra systemet. Det tager 14 dage, inden den endelige kontrol i EU’s database er gennemført. Når dette er sket, vil der fremkomme en lilla trekant i ”status”, såfremt der er fundet fejl i de indberettede momsnumre. Disse skal herefter rettes.

Manglende verificering af købers momsnummer er ligesom manglende indberetning til EU-salgslisten behæftet med bødestraf.

Intrastat

Hvis en virksomheds handel med varer – både køb og salg – med andre EU-lande overstiger visse tærskelværdier, vil den blive pålagt at indberette denne handel til Intrastat, som drives af Danmarks Statistik og som beskriver Danmarks varehandel – men ikke handel med ydelser – med de øvrige EU-lande. 

I 2018 er tærskelværdierne fastsat til 4,7 mio. kr. for EU-eksport og til 6,2 mio. kr. for EU-import. Typisk benyttes oplysninger indgivet til SKAT på momsangivelsens rubrik A-varer og B-varer til at identificere de virksomheder, der er indberetningspligtige, men Danmarks Statistik giver selv besked til de virksomheder, som skal indberette til Intrastat.

Der findes en integreret indberetningsløsning for EU-salgslisten og Intrastat, således at de indberetningspligtige virksomheder kun behøver at indberette ét sted.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.