Det vil SKAT kigge på i 2018

SKAT har ikke planlagt en særlig kontrolindsats i forhold til dem, der har investeret i bitcoins, men det er vist også den eneste overraskelse i oversigten over årets kontrolaktiviteter, som rummer mange gengangere.

SKAT har nu offentliggjort oversigten over sine kontrolaktiviteter i 2018. Den er inddelt i hele 21 segmenter, der blandt andet omfatter sort økonomi, transfer pricing og globalisering, men også tiltag i forhold til offentlige virksomheder og institutioner. 

Som noget nyt vil SKAT i 2018 bruge en del af deres ressourcer på genkontrol af tidligere udsøgte personer og virksomheder, herunder især mindre virksomheder samt hovedaktionærvirksomheder. Sidstnævnte er et segment, som SKAT traditionelt har et godt øje til. Det gælder især beskatning af frie goder – nok især firmabiler – og ulovlige aktionærlån, men også indberetninger til det nye ejerregister.

Blandt de i oversigten beskrevne 105 aktiviteter er der blandt andet:

Personområdet

Kontrolaktiviteterne i forhold til lønmodtagere, pensionister og studerende er kun i mindre grad rettet mod kontrol af enkeltpersoner. Vægten i kontrolarbejdet lægges i stedet på de indberetninger, som SKAT modtager fra arbejdsgivere og pengeinstitutter m.fl., hvoraf rigtig mange kan vente kontrolbesøg fra SKAT i 2018. Besøgene sker både for at efterprøve de indberettede oplysninger og for at forebygge fejl.

I forhold til aktiviteter indenfor deleøkonomi vil SKAT udsøge et antal sager for at kortlægge, hvorvidt der selvangives korrekt ved udlejning af egen arbejdskraft eller af bil og bolig mv.

Endelig vil en del af indsatsen på personområdet være rettet mod velhavende til- og fraflyttere, hvor SKAT vil kontrollere, at der sker korrekt beskatning af især aktier.

Mellemstore og store virksomheder

Defineres hos SKAT som virksomheder med en omsætning på mellem 14 mio. kr. og 500 mio. kr. eller med en samlet lønsum på over 4 mio. kr.

I forhold til momskontrollen af disse vil SKAT især have fokus på salg af grunde og bygninger, på rejsebureauer, på ikke fradragsberettigede køb i udlandet samt på differencer. Også området med godtgørelse/tilbagebetaling af energiafgifter til være et fokusområde.

På skatteområdet vil der især ske kontrol af selskaber, hvor revisoren har taget forbehold eller afgivet supplerende oplysninger i sin påtegning. Der vil også ske kontrol af en række tvangsopløste og konkursramte selskaber.

De største virksomheder

For disse virksomheder vil der især blive sat fokus på dem, der beskattes efter særlige regelsæt, herunder kulbrinte- og tonnagebeskatningsreglerne.

I forhold til de finansielle virksomheder vil SKAT via kontrolarbejdet forsøge at opfange nye trends og risici, herunder afdække fejlmuligheder.

SKAT vil også, i lighed med tidligere år, kontrollere virksomhedernes interne afregningspriser – transfer pricing – herunder udvikle nye kontrolmetoder på området.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.