Den regnskabsmæssige going concern vurdering

Når en virksomhed aflægger et regnskab med et såkaldt generelt formål, skal det ske efter et going concern princip, hvilket forudsætter, at virksomheden fortsætter sine aktiviteter i en overskuelig fremtid. 

Vurderingen af, om driften i en virksomhed kan eller skal fortsætte i mere end den nærmeste fremtid, er en hjørnesten i årsregnskabsloven, fordi den er helt afgørende for den måde, hvorpå regnskabet aflægges, herunder primært for målingen af aktiverne.

Det er i første række virksomhedens ledelse, der skal foretage vurderingen, og det skal ske for en periode, der mindst udgør 12 måneder fra balancedagen, men ofte vil det være hensigtsmæssigt at vurdere en længere periode, fx frem til næste regnskabsaflæggelse.

Indikationer på problemer

Der findes ikke en udtømmende tjekliste for de begivenheder eller forhold, der hver for sig eller sammen kan skabe betydelig tvivl om en virksomheds evne til at fortsætte driften, men som eksempler kan nævnes:

  • At virksomheden har negativ egenkapital eller negativ arbejdskapital.
  • At den har realiseret eller forventer at realisere negative pengestrømme fra driften.
  • At den har lån, som nærmer sig forfald, og som der ikke er en realistisk mulighed for forlængelse eller omlægning af.
  • At virksomheden har svært ved at overholde betingelserne i indgåede låneaftaler og/eller betale kreditorer ved forfald.
  • At kreditorer har tilbagekaldt tilsagn om finansiel støtte eller forventes at gøre dette.
  • At virksomheden har tabt markedsandele eller mistet franchise- eller licensrettigheder eller en hovedleverandør.

Ingen going concern usikkerhed 

Hvis der efter en foretagen vurdering ikke er tvivl om, at virksomheden kan og vil fortsætte sin drift som hidtil, kan regnskabet aflægges efter sædvanlige principper, og der er ikke behov for særlige oplysninger i dette.

Væsentlig usikkerhed om den fremtidige drift

Hvis konklusionen bliver, at der er væsentlig usikkerhed, om driften kan fortsætte, men dog ikke så meget, at regnskabet ikke kan aflægges på going concern basis, skal dette beskrives i regnskabet i en note såvel som i ledelsesberetningen.

Ikke going concern

Hvis vurderingen ender med en konklusion om, at virksomheden ikke har mulighed for at fortsætte driften, kan årsrapporten ikke aflægges på going concern basis. Det betyder, at aktiverne skal måles til realisationsværdier, ligesom der skal fortages nødvendige hensættelser fx til omstruktureringer og til tabsgivende kontrakter.

Når forudsætningen om fortsat drift ikke længere er til stede for den samlede virksomhed, får dette også betydning for den regnskabsmæssige behandling af aktiver, der måles til dagsværdi. En sådan måling kan ikke opretholdes, da også disse aktiver skal nedskrives til en eventuel lavere værdi ved tvangsrealisation.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.