Den generelle momsfritagelse for idrætsforeninger m.fl.

SKAT synes at have en pragmatisk tilgang til, hvilke aktiviteter en idrætsforening kan have for at skaffe penge til klubkassen, uden at der skal afregnes moms. Aktiviteterne må dog ikke være konkurrenceforvridende.

Idrætsforeninger og andre almenvelgørende foreninger kan selv vælge at være fritaget for moms, hvilket langt de fleste beslutter at være. Dels for at blive fri for det administrative besvær, som en momsregistrering indebærer, men også for at slippe for opkrævning af moms af erhvervsmæssige indtægter i form af sponsorindtægter mv.

Betingelser

Fire betingelser skal være opfyldt for, at en forening kan anse sig for momsfritaget:

  1. Salget skal ske i forbindelse med momsfritagne aktiviteter, hvilket aktiviteterne i en idrætsforening almindeligvis altid er.
  2. Salget skal ske i forbindelse med foreningens velgørende aktiviteter. Dette betyder, at foreningen gerne må sælge mad og drikkevarer fra en kiosk eller et cafeteria, fordi salget primært sker til foreningens medlemmer og gæster. Foreningen må også gerne sælge sportstøj og udstyr til medlemmerne, ligesom den kan afholde enkeltstående arrangementer i form af fx sommerfester, halballer samt loppe- og kræmmermarkeder. Derimod kan foreningen ikke momsfrit drive en egentlig sportsforretning, en internetbutik eller et almindeligt spisested. 
  3. Overskuddet skal udelukkende bruges til foreningens velgørende formål, hvilket normalt følger direkte af foreningens vedtægter og derfor sjældent er et problem.
  4. Momsfritagelsen må ikke kunne skabe konkurrenceforvridning. Det betyder først og fremmest, at salget ikke må ske til priser, der ligger under markedsprisen for tilsvarende varer. 

Ny afgørelse

SKAT har for nylig offentliggjort en afgørelse, som på fin vis illustrerer, hvad der tillægges betydning i sådanne sager.

Sagen handlede om en idrætsforening, som havde planer om at indgå en aftale med en internetportal om salg af klubnavngivne varer og serviceydelser. Salget skulle ske til medlemmernes familie, venner og lokale netværk, men betaling skulle ske til internetportalen, som herefter ville afregne med foreningen. 

Skatterådet bekræftede, at samtlige fire betingelser for momsfritagelse var opfyldt.

Kan momsregistrering være en fordel?

Hvis en forening vælger at være momsregistreret, skal den opkræve og afregne moms af sine erhvervsmæssige indtægter, hvis disse overstiger 50.000 kr. Altså både af sponsorbidrag og af kiosksalg mv. Indtægter fra enkeltstående arrangementer i form af halballer mv. kan dog holdes uden for momsregnskabet, hvis der er opnået tilladelse hertil fra SKAT. Denne skal i givet fald søges fra gang til gang. Normalt vil SKAT give en sådan tilladelse, hvis blot overskuddet anvendes til foreningens vedtægtsmæssige formål.

En momsregistrering vil normalt kun være en fordel, hvis den væsentligste momspligtige indtægt består af sponsorbidrag fra momspligtige virksomheder, og hvor foreningen afholder momsbelagte udgifter i relation til sponsorindtægterne. Overvejelser om momsregistrering bør i øvrigt altid bero på en afvejning af den mulige økonomiske fordel sammenholdt med den øgede administration, som registreringen medfører.  

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.