1. maj 2018 forældes skatteansættelsen for indkomståret 2014

SKAT har almindeligvis en frist på 3 år, 4 måneder og 1 dag til at varsle en ændring af en given skatteansættelse. Herefter er den forældet. Borgerne har samme frist til at søge om ændring af tidligere skatteansættelser. 

Tirsdag den 1. maj 2018 er sidste frist for anmodning om genoptagelse af din skatteansættelse for indkomståret 2014, hvis du har glemt et fradrag, eller hvis du i øvrigt mener, at der er fejl i din skatteansættelse for dette år. Efter denne dato kan du ikke gå længere tilbage end til skatteansættelsen for indkomståret 2015.

Skæringsdatoen gælder begge veje. Tirsdag den 1. maj 2018 er således også sidste frist for SKAT til at varsle en ændring af din skatteansættelse for 2014. Går du og frygter en korrektion, kan du derfor – medmindre der er tale om et potentielt bødegivende forhold – trække vejret lettere efter den dag.

Undtagelser

Reglen med den 1. maj er kun en hovedregel, hvorfra der som altid gælder en række undtagelser. Nogle af disse er til glæde for borgerne/virksomhederne, mens andre er til glæde for SKAT.

Særregler til glæde for borgerne/virksomhederne
For borgere med helt enkle indkomstforhold (typisk lønmodtagere, pensionister og studerende) har SKAT en forkortet ligningsfrist. For sådanne skal ændringer som hovedregel varsles senest den 30. juni i det andet indkomstår efter udløbet af året. For denne gruppe kan SKAT altså i øjeblikket kun varsle indkomstforhøjelser tilbage til og med indkomståret 2016. Og dette år forældes om kun lidt over 2 måneder. 

Omvendt kan borgerne søge om genoptagelse af skatteansættelser længere tilbage end til 2014, hvis der foreligger ”særlige omstændigheder”. Dette begreb er ikke nærmere defineret, men det ligger fast, at det ikke omfatter glemte fradrag. 

Særregler til glæde for SKAT
Når det gælder forhold mellem en hovedaktionær og dennes selskab eller forhold mellem koncernforbundne selskaber (såkaldte kontrollerede transaktioner) er ligningsfristen for SKAT forlænget med to år. I sager om fx privat kørsel i firmabiler kan SKAT således i øjeblikket korrigere hovedaktionærers skatteansættelser tilbage til og med indkomståret 2012. Efter 1. maj 2018 bliver indkomståret 2013 det ældste år i sådanne sager.

SKAT er heller ikke bundet af den normale ligningsfrist, hvis der er tale om ansvarspådragende forhold. I sådanne sager regnes ligningsfristen først fra det tidspunkt, hvor SKAT bliver bekendt med forholdet. SKAT har herefter 6 måneder til at varsle en ændring, hvis denne angår indkomstår, som ellers er forældet. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.