Virksomheders fradrag for udgifter til sponsorater

Reklame er sjældent den eneste modydelse for et sponsorbidrag. I de fleste tilfælde modtager sponsoren også billetter, adgang til VIP-arrangementer og rejser. Det har betydning for den moms- og skattemæssige behandling.

Udstedere af fakturaer med sponsorbidrag er ikke bare forpligtet til at specificere de forskellige ydelser, således som disse fremgår af den underliggende sponsoraftale, men også til at prissætte de enkelte dele, idet dette har betydning for den moms- og skattemæssige behandling af udgifterne hos sponsoren.

Momsfradrag
Momsen af reklamedelen er fuldt fradragsberettiget, hvis ellers virksomhedens almindelige momsfradragsret ikke er begrænset.

Hvis værdien af VIP-arrangementer (bespisning forud for kampe mv.) faktureres særskilt vil 25 % af momsen heraf, efter vores opfattelse, kunne fradrages som en restaurationsydelse.

Momsen af den del, der kan henføres til entrebilletter og rejser, kan til gengæld ikke fratrækkes, idet disse ydelser enten anses for repræsentation overfor inviterede kunder, eller som gaver – for så vidt angår billetter, der bortgives til kunder eller udloddes som præmier i konkurrencer – eller som naturalieaflønning i forhold til billetter, der gives til medarbejdere.

Skattefradrag
Skattemæssigt er der fuldt fradrag for den del, der kan henføres til reklamedelen, herunder også til billetter, der anvendes som præmier i konkurrencer.

Der er også fuldt fradrag for udgifter til billetter, der uddeles blandt medarbejderne, med mindre disse kun deltager som ledsager til inviterede kunder og forretningsforbindelser.

Den del af udgiften, der kan henføres til billetter, der gives til kunder og forretningsforbindelser, anses som repræsentation med begrænset fradragsret (25 %). Det gælder også de billetter, der anvendes af de medarbejdere, som eventuelt ledsager kunderne/forretningsforbindelserne.

Der kan være tilfælde, hvor et sponsorbidrag dækker mere end ét regnskabsår. I så fald skal udgiften i skattemæssig henseende som udgangspunkt periodiseres. Udgiften kan dog fratrækkes fuldt ud i betalingsåret, hvis den ikke dækker en periode på mere end 12 måneder.

Fælles for skat og moms
SKAT udviser ofte stor interesse for sponsoraftaler og disses kommercielle betydning for sponsoren. Og inden for de senere år er der set flere eksempler, hvor SKAT har begrænset fradragsretten både moms- og skattemæssigt med den begrundelse, at sponsoratet i overvejende grad har beroet på indehaverens personlige veneration for klubben eller arrangementet.

For virksomheder, der drives i selskabsform, vil dette ofte betyde, at selskabets fradragsret ikke blot begrænses, men at der tillige udløses et skattekrav mod hovedaktionæren, da udgiften helt eller delvist anses for maskeret udlodning til denne.

Forud for indgåelsen af en større sponsoraftale vil det derfor ofte være tilrådeligt, at der foretages en vurdering af eventuelle skattemæssige risici ved denne.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.