Tilbagesøgning af udenlandsk moms for 2016

Fristen for at søge om tilbagebetaling af moms betalt i udlandet nærmer sig. For moms betalt i andre EU-lande sker tilbagesøgningen via TastSelv Erhverv. For lande udenfor EU skal der udfyldes landespecifikke blanketter.
 
Muligheden for tilbagesøgning gælder for danske virksomheder, som har afholdt momsbelagte udgifter i udlandet i 2016, og som ikke er momsregistreret på grund af registreringspligtige aktiviteter i det land, hvor momsen er betalt, og derfor ikke har fået købsmomsen godtgjort ad denne vej.

Hvilke udgifter?

De udgifter, hvoraf den udenlandske moms kan søges tilbage, er i første række rejse- og opholdsudgifter, som er afholdt i det pågældende land.

Der kan fx være tale om udgifter til leje af bil, til brændstof til samme eller til virksomhedens egen bil, hvis der er kørt dertil i denne, samt udgifter til vejafgifter. Der kan også være tale om rejseomkostninger i form af udgifter til fx taxa, tog, bus eller færge, hvis ellers der er betalt moms heraf. Persontransport er momsfritaget i mange lande.

Også moms af hotel- og restaurationsregninger kan søges godtgjort. Det samme gælder for udgifter til repræsentation, entrebilletter til messer og udstillinger samt udgifter til stande på sådanne.

Det er fradragsreglerne i det land, hvor udgifterne er afholdt, der er afgørende for, hvilke typer af udgifter, som momsen kan søges tilbage på. Der kan således være udgifter, som ikke berettiger til momsfradrag i Danmark, der kan godtgøres i udlandet, ligesom det modsatte kan forekomme.

Tilbagesøgning i EU-lande

Når det gælder udgifter afholdt i andre EU-lande, sker tilbagesøgningen via TastSelv Erhverv. For udgifter afholdt i kalenderåret 2016 udløber tilbagesøgningsfristen den 30. september 2017.

Hvis der søges for et helt kalenderår, hvilket de fleste gør, skal momsbeløbet udgøre mindst 400 kr. pr. land. Virksomheder, der på 3 måneders basis oparbejder et momstilgodehavende på mindst 3.000 kr., kan søge om refusion 4 gange om året.

Det land, der skal tilbagebetale momsen, har som udgangspunkt 4 måneder til at behandle ansøgningen og udbetale pengene. Ved overskridelse af de fastsatte udbetalingsfrister er landet forpligtet til at forrente beløbet.

Tilbagesøgning i lande udenfor EU

Der kan også søges om refusion af moms betalt i lande udenfor EU, herunder fx i Norge og Schweiz. Ansøgningsfristen i forhold til disse lande er i de fleste tilfælde 30. juni i året efter, at udgiften er afholdt. Altså ganske snart for udgifter afholdt i kalenderåret 2016.

Tilbagesøgning i lande udenfor EU skal ske på særlige landespecifikke blanketter, som skal sendes direkte til myndighederne i det pågældende land.

Ikke skattefradrag

SKAT anfører i sin juridiske vejledning, at der ikke kan foretages skattefradrag for udenlandsk moms, der kunne være blevet refunderet, men som ikke er blevet tilbagesøgt. Det noget bastante udsagn har os bekendt ikke støtte i afgørelser fra Landsskatteretten og synes ikke ubestrideligt.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.