7 regnskabstips til holdingselskaber

Selvom udarbejdelse af årsregnskab for et mindre holdingselskab sjældent er nogen større opgave, så er der alligevel nogle forhold, som man skal være opmærksom på for at overholde reglerne i årsregnskabsloven.

Her følger en lille regnskabsguide med 7 tips til udarbejdelse af regnskaber for holdingselskaber.

1)    Indtægter af kapitalandele

Holdingselskaber har mulighed for at flytte indtægter af kapitalandele i tilknyttede og i associerede virksomheder op øverst i resultatopgørelsen, når besiddelsen af kapitalandelene er holdingselskabets væsentligste aktivitet. Har holdingselskabet både kapitalandele i tilknyttede og i associerede virksomheder, skal indtægten specificeres i en note eller i resultatopgørelsen på hver af de to typer. Også i balancen skal præsentationen af kapitalandelene specificeres på de to typer.

2)    Indregning af kapitalandele i ikke-børsnoterede virksomheder

Den regnskabsmæssige behandling afhænger af, om ejerandelen repræsenterer mindre end 20 % af stemmerne eller ej.

Ejerandel under 20 %
For sådanne kan der vælges mellem dagsværdi og kostpris.

Vælges indregning til dagsværdi, skal den løbende regulering heraf (kursreguleringen) indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel indtægt eller udgift.

Vælges indregning til kostpris, vil der ikke være nogen løbende regulering heraf. Dog skal der ske nedskrivning, hvis værdien falder væsentligt.

Ejerandel på 20 % eller mere
Her kan der vælges mellem tre metoder. Kostpris, dagsværdi eller indre værdis metode.

Vælges der indregning til kostpris, gælder der det samme som nævnt under mindre andele. Foretages indregningen til dagsværdi, skal den løbende regulering heraf føres direkte på egenkapitalen som en bunden reserve. Reguleringen må ikke føres over resultatopgørelsen.

Indregnes kapitalandelen efter indre værdis metode, optages den i balancen til en forholdsmæssig andel af den regnskabsmæssige indre værdi i den tilknyttede eller associerede virksomhed. Værdien ændres løbende med årets resultat samt bevægelser på egenkapitalen i virksomheden. Resultatandelen indregnes i resultatopgørelsen og bindes på en reserve under egenkapitalen. Eventuelle egenkapitalbevægelser føres direkte på den bundne reserve under egenkapitalen.

3)    Koncernmellemværender

Tilgodehavender hos eller gæld til tilknyttede og/eller associerede virksomheder skal præsenteres særskilt i balancen for hver type af modpart. Renter af mellemværender med tilknyttede virksomheder – men ikke med associerede virksomheder – skal specificeres i noterne. Se eventuelt nærmere om den regnskabsmæssige behandling af koncernmellemværender i artiklen i Depechen 2017, nr. 9.

4)    Udbytte fra datterselskaber

Når det gælder spørgsmålet om, hvornår udbytte fra et datterselskab kan videreudloddes til ejeren af holdingselskabet, gælder der følgende regler:

  • Indregnes datterselskabet til kostpris, kan udbyttet først videreudloddes, når det er modtaget. Ordinært udbytte for regnskabsåret 2016 kan således først videreudloddes af holdingselskabet i 2018.
  • Indregnes datterselskabet efter indre værdis metode, kan udbyttet derimod videreudloddes med det samme. Altså i samme år som det vedtages i datterselskabet. Det er dog en betingelse, at den ordinære generalforsamling i datterselskabet afholdes før generalforsamlingen i moderselskabet. Ved brug af denne metode overføres et beløb svarende til udbyttet fra den bundne reserve til de frie reserver i moderselskabet. Datterselskabets udbytte kan ikke indregnes i moderselskabets balance som et tilgodehavende på balancedagen.

5)    Sambeskatning

Hvis holdingselskabet er administrationsselskab, skal det samlede skattemellemværende med SKAT for de sambeskattede selskaber afsættes i balancen. Den del af skatten, der vedrører datterselskaber, optages i balancen som et tilgodehavende eller skyldigt sambeskatningsbidrag. På grund af den solidariske hæftelse skal omfanget af skyldig skat oplyses under eventualforpligtelser.

6)    Anlægsnoten for kapitalandele

Denne note er kun et krav for klasse C-virksomheder. For kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder skal klasse C-virksomheder også oplyse om bl.a. navn, hjemsted, ejerandel, resultat og egenkapital. Oplysninger om resultat og egenkapital kan dog udelades, hvis fx kapitalandelen indregnes efter indre værdis metode, eller hvis den indgår ved konsolidering i virksomhedens koncernregnskab.

7)    Eventualforpligtelser

Selvom klasse B-virksomheder kan nøjes med at oplyse det samlede omfang af eventualforpligtelser, så skal forpligtelser af denne art over for tilknyttede og associerede virksomheder dog oplyses separat for hver type af virksomhed.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.