Styresignaler fra SKAT om moms på ejendomme og grunde

Selvom salg af byggegrunde og nye bygninger har været omfattet af momspligt siden den 1. januar 2011, kan praksis på ingen måde siges at være afklaret. Tanken med de 2 nye styresignaler har givetvis været at tydeliggøre praksis, men det gør de faktisk ikke. Mange spørgsmål er stadig ubesvarede.

Salg efter udlejning

Det første styresignal handler om de tilfælde, hvor en byggegrund eller en ny bygning med tilhørende grund sælges efter at have været udlejet i en kortere eller længere periode.

Som udgangspunkt skal der ikke betales moms af fast ejendom, der alene har været anvendt i forbindelse med momsfritaget udlejning.

I styresignalet præciserer SKAT imidlertid, at der fra dette udgangspunkt gælder en række undtagelser, og at en forudgående udlejning ikke i sig selv er tilstrækkelig til at undgå moms ved salg. Det er således sælger, der på objektiv vis skal kunne godtgøre, at salget er omfattet af undtagelsesreglen om momsfri salg.

Ifølge SKAT kan der fx blive tale om momspligt, hvis udlejningen har været relativt kortvarig, hvis den har været med forkøbsret for lejeren, eller hvis det synes klart, at nye bygninger reelt er opført med salg for øje. SKAT vil til brug for vurderingen af sælgers hensigt med ejendomme kunne fremsætte krav om fremlæggelse af aftaler om finansiering samt af fx købsaftaler, lejeaftaler og mægleraftaler.

Salg af byggegrunde

Det andet styresignal handler om, hvornår der i momsmæssig henseende er tale om levering af en byggegrund med deraf følgende momspligt.

Dette spørgsmål er særlig relevant ved overdragelse af ejendomme, hvorpå der findes bygninger af ældre dato, men hvor disse efterfølgende nedrives helt eller delvist.

I styresignalet redegør SKAT for de momenter, som de i sådanne tilfælde tillægger betydning ved afgørelsen af, om der reelt er tale om overdragelse af en byggegrund. Det væsentligste moment synes at være parternes antagelige hensigter med ejendommen, men der henses også til, hvorvidt nedrivningen foretages før eller efter overdragelsen, herunder hvem der forestår denne.

SKAT bemærker i styresignalet, at en kendelse fra Landsskatteretten fra sidste år, hvor et ejendomssalg blev anset for momsfrit, fordi der fortsat henstod en bygningsbestanddel på grunden, er indbragt for domstolene. SKAT anser nemlig ikke kendelsen for at være i overensstemmelse med reglerne.

Kommentar til styresignalerne 

Desværre bringer styresignalerne ikke afgørende nyt, men fremstår mest som en opsummering af de mange afgørelser på området. Situationen er derfor fortsat den, at vi som udgangspunkt fraråder salg af fast ejendom, uden at der forinden er indhentet bindende svar fra SKAT om de momsmæssige konsekvenser.

En længere kommentar til de to styresignaler kan læses her.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.