Store bøder for manglende transfer pricing dokumentation

Virksomheder idømmes store bøder, hvis de ikke med kort varsel er i stand til at fremlægge fyldestgørende dokumentation for deres interne afregningspriser. Også selvom SKAT ikke finder anledning til korrektioner.

Transfer pricing
 
Koncernforbundne selskaber er forpligtet til at handle med hinanden til samme priser og på samme vilkår, som gælder i forhold til uafhængige parter. Og i mange tilfælde tillige forpligtet til at udarbejde og opbevare dokumentation for, at dette sker.

Tilbage i 2012 kom der med en ændring af skattekontrolloven mere klare retningslinjer for bødeudmålingen i transfer pricing sager, således at bøden for manglende eller ikke rettidig indsendt dokumentation nu som udgangspunkt udgør et fast grundbeløb på 250.000 kr. pr. år. Bøden kan dog nedsættes til det halve, hvis der efterfølgende indsendes fyldestgørende dokumentation, men kan omvendt også forhøjes med 10 % af en eventuel indkomstforhøjelse, som SKAT gennemfører.

SKAT har for nylig offentliggjort 2 domme om denne problemstilling.

Sag 1

Sagen handlede om et dansk datterselskab af en tysk koncern. Selskabet modtog i august 2013 et brev fra SKAT med en anmodning om inden 60 dage at indsende transfer pricing dokumentation for årene 2009 – 2012. I første omgang indsendte selskabet et materiale, som SKAT fandt både utilstrækkeligt og mangelfuldt. Fyldestgørende dokumentation blev først indsendt i slutningen af februar 2014. Fire måneder for sent.

Selvom SKAT godkendte dokumentation blev selskabet i byretten idømt en bøde på 250.000 kr. for den for sene indsendelse af materialet. Normalt ville bøden for 4 år skulle udgøre 500.000 kr., men retten fastslog i dommen, at der ikke var grundlag for fuldstændig bødekumulation, da selskabet havde samarbejdet og bidraget til fremskaffelsen af de nødvendige oplysninger.

Sag 2

Sagen handlede om et dansk selskab, som indgik i en større koncern. Selskabet modtog i september 2013 brev fra SKAT med anmodning om at indsende transfer pricing dokumentation for årene 2009 – 2012 inden for en frist på 60 dage. Brevet blev imidlertid væk internt i firmaet, og dokumentationen blev derfor ikke indsendt inden fristens udløb.

Selskabet blev ved Østre Landsret idømt en bøde på 250.000 kr. I dommen begrundes bødestørrelsen med, at forseelsen måtte anses for én overtrædelse vedrørende fire år, og at en bødefastsættelse på grundlag af antallet af år ville medføre en uforholdsmæssig høj straf.

Kommentar

Begge sager er kendetegnet ved, at selskaberne beredvilligt medvirkede til fremskaffelsen af det materiale, som SKAT udbad sig, og ved at SKAT – i alle tilfælde i sag 2 - ikke fandt grundlag for at kritisere de interne afregningskriser. Alligevel blev selskaberne i begge tilfælde straffet med betydelige bøder alene for overskridelse af fristen for indsendelse af materialet. SKAT oplyser, at endnu en prøvesag er undervejs i retssystemet.

Det kan være fristende for virksomheder at vælge en model, hvor den lovpligtige transfer pricing dokumentation i første omgang kun udarbejdes i en light version, fordi den fulde version er meget ressourcekrævende at udarbejde. En beslutning herom kan dog vise sig problematisk, hvis en fyldestgørende dokumentation ikke kan fremskaffes inden for den frist på 60 dage, som SKAT giver ved anmodninger om indsendelse af materialet.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.