Størrelsesgrænserne i årsregnskabsloven

En række investerings- og holdingselskaber kommer til at skifte regnskabsklasse pga. nye regler for opgørelse af nettoomsætningen. Og virksomheders regnskabspraksis kan få betydning for, hvilken regnskabsklasse de havner i.

Årsregnskabsloven blev i 2015 ændret på så mange punkter, at vi i det daglige stadig omtaler loven som den ”nye” årsregnskabslov. Blandt de mange ændringer var en ændring af beløbsgrænserne for nettoomsætning og balancesum for regnskabsklasse B og C, ligesom reglerne for opgørelse af nettoomsætningen blev ændret.

De nye størrelsesgrænser
Forskellen mellem de gamle og nye grænser kan illustreres således:

 

Regnskabsklasse B

Regnskabsklasse C - mellem

 

Før

Nu

Før

Nu

Nettoomsætning, mio. kr.

0 - 72

0 - 89

72 - 286

89 - 313

Balancesum, mio. kr.

0 - 36

0 - 44

36 - 143

44 - 156

Antal ansatte

0 - 50

0 - 50

50 - 250

50 - 250

Skift mellem regnskabsklasserne sker fortsat, når virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår har overskredet – eller ikke længere overskrider - 2 af de 3 grænser, men skiftet effektueres i givet fald med virkning allerede fra begyndelsen af det andet år.

Opgørelse af nettoomsætningen
Virksomheder, der har finansielle indtægter og/eller indtægter fra investeringsvirksomhed, der tilsammen mindst svarer til nettoomsætningen fra salg af varer og tjenesteydelser, skal som noget nyt medregne disse indtægter ved opgørelsen af sin nettoomsætning, når størrelsesgrænsen skal vurderes.

Ændringen får især betydning for investerings- og holdingselskaber med store balancesummer. De har typisk få ansatte og ingen væsentlig omsætning fra salg af varer og tjenesteydelser, og de har derfor hidtil været omfattet af regnskabsklasse B.

De kan fremover blive omfattet af regnskabsklasse C, idet positive værdireguleringer og gevinster ved salg af fx investeringsejendomme og finansielle aktiver samt udbytter eller positive resultatandele fra dattervirksomheder og associerede virksomheder nu i mange tilfælde skal indgå ved opgørelsen af nettoomsætningen.

Opgørelse af balancesummen
Balancesummen opgøres på basis af den regnskabspraksis, der gælder i den regnskabsklasse, som virksomheden hidtil har befundet sig i. I de tilfælde, hvor virksomheden kan vælge mellem forskellig praksis, kan valget få indflydelse på, hvilken klasse den havner i.

Erhvervsstyrelsen har således udtalt, at en virksomhed til enhver tid kan skifte til en regnskabspraksis for en lavere regnskabsklasse, hvis virksomheden efter praksisændringen opfylder størrelsesgrænsen for den lavere regnskabsklasse.

Opgørelse af antallet af ansatte
Antallet opgøres typisk ved at dividere virksomhedens samlede ATP-bidrag for regnskabsåret med satsen for en heltidsansat, hvilket giver tallet for det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte. Gennemsnitstallet skal reguleres, hvis det – fx på grund af udlejning af medarbejdere – ikke er udtryk for det reelle antal medarbejdere i virksomheden.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.