Skattefradrag til virksomheder, der køber original kunst

For at støtte kunsten findes der i skattereglerne et helt særligt regelsæt, som under visse betingelser giver virksomheder ret til at fratrække eller afskrive udgifter til køb af kunst, hvilket de ellers normalt ikke kan.

Virksomheder, der køber kunst, kan normalt ikke fratrække udgifterne hertil i deres skatteregnskab, fordi værdien af et kunstværk normalt ikke forringes som følge af brugen. Særreglen er derfor udtryk for en undtagelse fra hovedreglen.

I et nyligt svar til Folketingets Skatteudvalg oplyste skatteministeren, at det skønnes, at virksomhedernes årlige kunstkøb beløber sig til 200 mio. kr. årligt.

Hvilke typer af kunst er omfattet af særreglen?
De særlige regler gælder kun for originale kunstværker. Det vil sige malerier, skulpturer, grafik, fotografisk kunst, installationskunst og lignende. Der skelnes mellem kunstværker, der hænges eller stilles op, og kunstværker, som er en del af en bygning.

Nær det gælder grafiske og fotografiske værker, er det et særskilt krav, at de er nummererede og signeret af kunstneren og kun fremstillet i et begrænset oplag. Reproduktioner er ikke omfattet af reglerne.

Kunstværket skal være et førstegangskøb og skal købes direkte af kunstneren eller af et galleri, der har kunstværket i kommission.

Reglerne kan ikke anvendes, hvis virksomheden køber værket af en kunstner, som er i familie med eller på anden måde nærtstående til virksomhedens ejer.

Kunstværker, der hænges op eller stilles op
Udgifter til køb af kunstværker, der hænges op eller stilles op i virksomhedens lokaler, kan fratrækkes fuldt ud, hvis købesummen pr. værk ikke overstiger 13.200 kr. (2017).
 
Er anskaffelsessummen højere, kan den afskrives efter saldometoden (men på en særskilt saldo) med op til 25 % om året. Altså på samme måde som udgifter til driftsmidler og inventar.

Kunst indføjet i en bygning
Udgifter til kunstnerisk udsmykning af bygninger kan afskrives med 4 % årligt. Det gælder også, selvom bygningen ikke i sig selv anvendes til et afskrivningsberettiget formål. Hvis der er tale om en kombineret kontor-/forretnings- og beboelsesejendom, gælder afskrivningsadgangen kun ved udsmykning af kontor-/forretningsdelen.

Denne regel gælder for kunstnerisk udsmykning, der er muret, fastnaglet eller på anden måde fastgjort til en bygning eller dennes nære omgivelser. Det er uden betydning, om den kunstneriske udsmykning udføres i tilknytning til bygningens opførelse, i forbindelse med en ombygning af denne eller på et andet tidspunkt.
 
Når kunstværket sælges
Når et kunstværk, der er omfattet af de særlige regler, sælges, skal der betales skat af en eventuel gevinst på dette, mens et eventuelt tab er fradragsberettiget. Salg omfatter også nedrivning/destruktion samt overgang til privat anvendelse.

Moms
Momsregistrerede virksomheder, som indkøber kunstværker til udsmykning i virksomheden, kan som altovervejende hovedregel fradrage momsen af købesummen. Det gælder, uanset om værket er anskaffet med fuld moms eller med såkaldt kunstnermoms.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.