Skat for bloggere

Skattemæssigt anses bloggere normalt for honorarmodtagere. Momsmæssigt anses de for at drive selvstændig økonomisk virksomhed, men de er ikke desto mindre fritaget for moms, fordi der er tale om journalistisk virksomhed.
 
I en afgørelse fra sidste år fastslog Skatterådet, at en blogger ikke kunne anses for at drive selvstændig virksomhed i skattemæssig forstand og derfor ikke kunne bruge den særlige virksomhedsordning for selvstændige. Skattemæssigt skulle bloggeren i stedet bruge reglerne for honorarmodtagere. Momsmæssigt blev bloggeren anset for at drive selvstændig økonomisk virksomhed, men dog undtaget for momspligt efter reglerne om journalistisk virksomhed. 

Sagen handlede om en kvindelig blogger, der skrev om tøj, sko, tasker, makeup mv. samt om sine tanker om livet. Hun arbejdede hjemmefra og brugte 10-15 timer ugentligt på sit arbejde som blogger. Sideløbende med dette læste hun til journalist.

Bloggeren havde indgået en samarbejdsaftale med et bloggernetværk, hvorunder hendes indlæg blev publiceret, og hvortil hun havde overdraget alle rettigheder til den kommercielle udnyttelse af hendes blog posts. Hendes indtjening bestod af halvdelen af den nettoindtjening, der genereredes på basis af trafikken på bloggen og udgjorde i 2015 knap 150.000 kr.

Afgørelsens betydning for andre

Selvom der er tale om en konkret afgørelse, så er det vores vurdering, at den også vil være gældende for de fleste andre bloggere, herunder også videobloggere. 

Det kan ikke udelukkes, at der kan være bloggere, hvis aktiviteter er så omfattende, at de faktisk kan anses for selvstændige også i skattemæssig forstand. Omvendt kan der også være bloggere, hvis blogindkomst skal anses som almindelig A-indkomst, fordi arbejdet er en del af et almindeligt lønmodtagerjob.

Momsmæssigt er bloggere fritaget for moms, også selvom de ikke er journalistuddannede og ikke arbejder som sådan. Afgørende er alene, at bloggeren har en sædvanlig grad af redaktionel frihed og skal præstere en individuel, selvstændig, skabende indsats, der har en vis originalitet.

Særlige skattemæssige problemstillinger

Honorarindtægter, der er indberettet som B-indkomst af udbetaleren, fremgår af rubrik 12 på bloggerens årsopgørelse. Honorarer, der ikke er indberettet, skal bloggeren selv indtaste i rubrik 15 på årsopgørelsen. 

SKAT anfører på sin hjemmeside, at bloggere er skattepligtige af modtagne gaver (vareprøver, rejser, hotelophold, koncertbilletter mv.), som de modtager gratis for at anmelde, og at dette også gælder, selvom de vælger ikke at skrive om dem. Det er vi enige i. Det er dog vores vurdering, at bloggeren normalt vil have fradrag for et tilsvarende beløb som en driftsudgift, medmindre der er tale om ting, som kan bruges privat.

Bloggeres fradragsberettigede udgifter fragår i den personlige indkomst. De skal indberettes i rubrik 29 og kan ikke overstige indtægterne. Udgifterne kan fx bestå af transport- og rejseudgifter. Bloggere vil normalt ikke være berettiget til fradrag for udgifter til arbejdsværelse i hjemmet, herunder for en andel af udgifter til lys og varme. Derimod vil bloggere efter vores vurdering normalt kunne fratrække en andel af deres udgifter til telefon og internet samt til computer, printer, webcam mv., men der findes ikke afgørelser, der bekræfter dette.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.