Sådan er reglerne for registrering af selskabers ejerforhold

Selskabers forpligtelser til at registrere sine ejere er udvidet til også at omfatte de reelle ejere, der defineres som fysiske personer, der ejer eller kontrollerer 25 % eller mere af kapitalen eller stemmerne.

Der findes nu hele 3 former for ejerregistreringer for alle former for selskaber. Det vil bl.a. sige for aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksætterselskaber og partnerselskaber. Den ene er en intern registrering. De 2 andre skal foretages hos Erhvervsstyrelsen via Virk Indberet og kan være identiske, men skal i givet fald stadig indberettes begge to.


Ejerbogen

Dette er en intern liste over selskabets ejere, uanset hvor store eller små de enkeltes ejerandel er. Alle selskaber skal udarbejde en sådan liste (ejerbog), der altså skal vise fordelingen af den samlede kapital (100 %). Der gælder ingen formkrav, og listen skal ikke offentliggøres, men offentlige myndigheder, herunder ikke mindst SKAT, har efter anmodning krav på at kunne se den


Registrering af legale ejere

Herved forstås de personer eller virksomheder (selskaber, fonde mv.), som ejer 5 % eller mere af selskabets kapital eller stemmer. Hvis selskabet ikke har kapitalejere, der ejer så stor en andel, skal denne oplysning også registreres.

Ved stiftelse af et selskab skal registreringen af de legale ejere ske samtidig med registreringen af selskabet. Ved ændringer i ejerforholdene skal disse registreres hurtigst muligt efter, at de har fundet sted. Oplysningerne er offentligt tilgængelige.


Registrering af reelle ejere

Herved forstås de fysiske personer – og kun fysiske personer – der ejer eller kontrollerer 25 % eller mere af selskabets kapital eller stemmer. Det betyder, at der fx skal ses gennem overliggende holding- og mellemholdingselskaber for at kunne identificere de personer, som skal registreres. Registreringen omfatter også reelle ejere, der er bosiddende i udlandet.

Der er tale om et nyoprettet register. Fristen for førstegangsregistrering er den 1. december 2017. Også dette register er offentligt tilgængeligt.

Erhvervsstyrelsen har udgivet en 21 sider lang vejledning til de nye regler. Det fremgår heraf, at for selskaber, der ikke har ejere, der opfylder definitionen på at være en reel ejer, skal selskabets ledelse registreres som reelle ejere. Det samme gælder, hvis selskabet er ude af stand til at finde ud af, om selskabet har sådanne ejere. Ingen selskaber kan dermed undgå at skulle foretage indberetning til registret.

Ifølge vejledningen er selskaberne forpligtet til at foretage alle rimelige forsøg på at identificere sine reelle ejere og skal kunne dokumentere, hvad de har foretaget herfor.


Sanktioner mv.

Det er selskabets ledelse, som har ansvaret for at oprette og føre ejerbogen og for at foretage de 2 registreringer hos Erhvervsstyrelsen. Overtrædelse af reglerne kan straffes med bøde.

For de selskaber, hvis regnskaber er underlagt revision eller udvidet gennemgang, er selskabets revisor forpligtet til at påse, at reglerne er overholdt og til – såfremt dette ikke er tilfældet – at omtale dette i sin erklæring under andre rapporteringsforpligtelser.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

Har du brug for rådgivning om lignende? Kontakt vores skatteafdeling for en uforpligtende snak

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.