Regnskabsmæssig behandling af lån

Gæld til realkredit- og pengeinstitutter mv. skal i første omgang – det vil sige på lånoptagelsestidspunktet – indregnes til kostpris. Altså med et beløb svarende til det modtagende låneprovenu efter fradrag af låneomkostninger. Ved alle senere indregninger skal gælden derimod måles til amortiseret kostpris.

Amortiseret kostpris
Den amortiserede kostpris opgøres i princippet allerede på lånoptagelsestidspunktet, idet den er udtryk for en fordeling af låneomkostninger og et eventuelt kurstab (eller kursgevinst) over lånets løbetid. Det sikrer, at det er lånets effektive rente, som afspejles i resultatopgørelsen.

Lånet indregnes således til modtaget låneprovenu med fradrag af afdrag og med tillæg af de frem til balancetidspunktet henførbare låneomkostninger og kurstab. Periodens andel af låneomkostninger og kurstab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Anvendelse af den amortiserede kostpris har selvsagt størst betydning for langfristede lån, der er udbetalt til underkurs, og som har fast rente. Det vil først og fremmest sige realkreditlån. For variabelt forrentede lån samt for kortfristede lån vil der sjældent være væsentlig forskel mellem kostpris og nominel værdi.

Gæld vedrørende investeringsejendomme
Den gæld, der knytter sig til investeringsejendomme, der indregnes til dagsværdi med regulering over resultatopgørelsen, skal efter den nye årsregnskabslov også indregnes til amortiseret kostpris og altså ikke længere til dagsværdi.

Ved denne praksisændring kan dagsværdien på gælden ultimo sidste regnskabsår – ifølge en særlig overgangsregel - bruges som ny kostpris for gælden primo det pågældende regnskabsår. Der er således ikke krav om at gå tilbage i tid og finde den oprindelige kostpris for gælden, og der skal ikke ske tilpasning af sammenligningstal.

Reguleringen fra dagsværdi til amortiseret kostpris vil efterfølgende indgå som en del af amortiseringen af gælden. I mange tilfælde vil den nye kostpris i form af den tidligere dagsværdi være højere end den nominelle restgæld, således at amortiseringen medfører en finansiel indtægt i resultatopgørelsen.

Det er frivilligt at anvende denne overgangsregel. Det er også tilladt at ændre regnskabspraksis efter de almindelige regler med regnskabsmæssig virkning tilbage i tid og med korrektion af sammenligningstal.

Ophør med indregning af realkredit- og banklån
I tilfælde af en fuldstændig indfrielse af et lån skal kurstab eller kursgevinster samt omkostninger til indfrielse af det hidtidige lån som hovedregel indregnes i resultatopgørelsen, idet lånet udgår af balancen ved indfrielsen.

Gennemføres derimod en låneomlægning, hvor lånevilkårene for det nye lån ikke er væsentligt forskellige fra det eksisterende lån, skal låneomkostninger og kurstab eller kursgevinst ved indfrielse af det eksisterende lån indregnes som en regulering af kostprisen på det nye lån. I sådanne tilfælde bliver låneomkostningerne og kurstabet/kursgevinsten amortiseret over det nye låns løbetid.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.