Regnskabskrav til virksomheder i regnskabsklasse A

Personligt ejede virksomheder og små virksomheder med begrænset ansvar behøver ikke at udarbejde årsrapport efter årsregnskabsloven, hvis den ikke skal offentliggøres. Hvis de alligevel gør det, skal den overholde visse krav.

Regnskabsklasse A omfatter i første række de selvstændige – altså personligt erhvervsdrivende – og dernæst meget små virksomheder med et begrænset ansvar. Et interessentskab, hvor mindst én af deltagerne er en fysisk person, er omfattet af klasse A. Det samme er en andelsboligforening samt foreninger, der driver erhvervsvirksomhed.

Hovedreglen er, at virksomheder i regnskabsklasse A ikke behøver at udarbejde årsrapport efter loven, hvis denne ikke skal offentliggøres. At fremlægge sit regnskab for et pengeinstitut, for kreditorer eller for andre interessenter, er imidlertid udtryk for offentliggørelse, hvorfor rigtig mange (selvstændige) aflægger regnskab efter klasse A.

De virksomheder, der aflægger regnskab efter klasse A, skal følge visse grundlæggende bestemmelser i årsregnskabsloven, men er ikke forpligtet til at lade deres regnskaber revidere, ligesom disse heller ikke skal indberettes til Erhvervsstyrelsen.

Specifikke krav

Der gælder en række krav til regnskabet for virksomheder omfattet af regnskabsklasse A:

  • Regnskabet skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.
  • Virksomhedens aktiver og forpligtelser samt indtægter og omkostninger skal indregnes og måles systematisk og konsekvent.
  • Regnskabet skal aflægges under iagttagelse af de grundlæggende regler om klarhed, substans, væsentlighed, going concern, neutralitet, periodisering, konsistens, bruttoværdi samt formel og reel kontinuitet.
  • Da periodiseringsprincippet skal følges, er det ikke muligt at lave et regnskab ud fra et rent kasseprincip.

Afskrivning på bygninger

Det grundlæggende princip om at præsentere forbruget af kostprisen og de værditab, der måtte være, betyder, at der som hovedregel vil skulle afskrives på bygninger. Der kan dog være undtagelser. Ifølge en vejledning fra Erhvervsstyrelsen skal der således ikke afskrives på bygninger ejet af andelsboligforeninger, ligesom der også kan være andre situationer, hvor det ikke giver mening med afskrivning på en bygning.

Ejendomme til dagsværdi

Ved indregning og måling af ejendomme er det muligt at anvende dagsværdier i stedet for kostværdier. Anvendes dagsværdier, kan det både være efter reglerne for investeringsejendomme og efter reglerne om opskrivning til dagsværdi over egenkapitalen. I sidstnævnte tilfælde er der ikke krav om, at opskrivningen skal bindes på en særlig opskrivningsreserve, når det er klasse A.

Erhvervsstyrelsen har ved flere lejligheder fastslået, at den offentlige ejendomsvurdering ikke kan anvendes som udtryk for dagsværdien.

Udskudt skat i personlige virksomheder

Erhvervsstyrelsen har tidligere krævet, at der skulle afsættes udskudt skat for virksomheder i regnskabsklasse A. Dette krav har de imidlertid for nylig frafaldet. I vore øjne en rigtig beslutning, idet afsætning af udskudt skat ikke giver mening, med mindre virksomheden er selvstændig skattepligtig.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.