Nemmere kantinemoms for virksomheder med ekstern operatør

Virksomheder med attraktive kantineordninger kan sjældent nøjes med at beregne salgsmoms af den betaling, der opkræves hos medarbejderne. Fordi denne betaling sjældent dækker de fulde omkostninger ved ordningen. Disse virksomheder skal derfor betale en særlig kantinemoms.

Kantinemomsen kan enten beregnes på grundlag af den faktiske fremstillingspris for maden. Eller også kan den beregnes efter en forenklet ordning, som findes i to forskellige variationer. Se nærmere herom i vores Viden-Om-artikel om emnet.

Styresignalet fra sidste år

I marts 2016 udsendte SKAT et såkaldt styresignal med en række præciseringer omkring kantinemomsen. SKAT anførte heri, at den forenklede ordning 1 ikke kan anvendes af virksomheder, som anvender en ekstern kantineoperatør. Det vil sige ordninger, hvor virksomheden stiller sine køkkenfaciliteter til rådighed for operatøren, hvis medarbejdere fremstiller maden på stedet. En mere og mere anvendt model.

Disse virksomheder blev i stedet henvist til at anvende ordning 2, som nok er enkel, men som ikke tager hensyn til virksomhedens egne køkkenomkostninger. Virksomhederne har derfor været henvist til at lave en faktisk opgørelse af disse, hvilket har været administrativt tungt.

Nu forenkles reglerne 

Nu har SKAT udsendt en meddelelse rettet mod virksomheder med en ekstern kantineoperatør. Med denne meddelelse smidiggøres ordning 2 derved, at virksomhedens egne omkostninger til drift og vedligeholdelse af køkkenet nu kan indgå i beregningsgrundlaget for kantinemomsen med et beløb beregnet som 2,5 % af betalingerne til leverandøren i stedet for de faktiske udgifter.

Ved beregningen efter ordning 2 har virksomhederne stadig ret til at fratrække 25 % af den del af betalingen til operatøren, som dækker lønninger, idet denne antages at dække rengøring mv. Gæstebespisning kan også fratrækkes. Enten med en fast sats på 3 % eller ud fra en faktisk opgørelse. Tillægget på de 2,5 % skal ifølge SKAT beregnes på grundlag af betalingen til operatøren efter fradrag af lønandelen, men før fradraget for gæstebespisning.

Det er vores vurdering, at ordning 2 med denne ændring vil gøre det væsentligt nemmere for de berørte virksomheder at beregne deres kantinemoms. Derfor hilser vi ændringen velkommen.

Tilbagevirkende kraft

Den nye regel kan ifølge meddelelsen fra SKAT anvendes fra og med 1. september 2016. Det var det tidspunkt, hvor styresignalet fra sidste år trådte i kraft.

Ændringen er imidlertid alene ment som en administrativ forenkling og skal derfor i princippet hverken give en højere eller lavere kantinemoms.

De fleste virksomheder vil derfor nok bare tage de nye regler i brug ved den førstkommende momsafregning, idet en genberegning af kantinemomsen for perioder, der allerede er angivet, vil være nogenlunde økonomisk neutral.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.