Momsfrie virksomheders køb i udlandet

Ikke-momsregistrerede virksomheder, der køber varer og ydelser i udlandet, vil ofte skulle lade sig registrere, fordi de i denne sammenhæng er underlagt samme regler som de momsregistrerede virksomheder.

Alle virksomheder – momsregistrerede som momsfrie – er underlagt de samme regler for afregning af moms i Danmark, når de køber varer og ydelser i udlandet. Det er de momsfrie virksomheder ikke altid opmærksomme på.

De momsfrie virksomheder omfatter blandt andet så forskellige virksomheder som tandlæger, læger, fysioterapeuter, banker, forsikringsvirksomheder, kulturelle institutioner (museer, udstillinger, teatre mv.), udlejningsvirksomheder, private skole, kursusvirksomheder, bedemænd og taxavognmænd. 

Reglerne gælder også for offentlige virksomheder (heriblandt kommuner og regioner), rene holdingselskaber samt for helt små virksomheder med en omsætning på under 50.000 kr. årligt, når sådanne har valgt ikke at lade sig momsregistrere.

Køb af varer fra andre EU-lande

Her gælder en særlig 80.000 kr.’s-regel. Den betyder, at der som udgangspunkt først indtræder pligt til momsregistrering, hvis den samlede værdi af indkøbte varer i det løbende eller i det foregående år har oversteget 80.000 kr. Der kan dog vælges frivillig registrering, selvom grænsen ikke er nået. Dette kan være en fordel, hvis momsen i det andet land er højere end i Danmark.

Der gælder en vigtig undtagelse fra 80.000 kr.’s-reglen. Hvis de købte varer er belagt med harmoniserede punktafgifter – hvilket gælder for mineralolieprodukter samt for tobak, øl, vin og spiritus - vil virksomheden blive registreringspligtig i Danmark for både moms og afgifter, uanset værdien af varerne. 
 
Køb af varer fra lande udenfor EU

Ved import af varer fra sådanne lande skal der afregnes importmoms efter toldlovens regler. Det betyder, at den ellers momsfrie virksomhed skal registreres som varemodtager (importør), og at både told, moms samt eventuelle afgifter skal afregnes i forbindelse med toldbehandlingen.

Køb af ydelser fra udlandet

Når det gælder køb af ydelser, gælder der ingen beløbsgrænse. Og der er ingen forskel på, om ydelserne købes fra andre EU-lande eller fra lande udenfor EU. Det betyder, at den købende virksomhed som udgangspunkt altid bliver registreringspligtig ved sådanne køb. Det betyder, at der skal betales dansk moms ved købet.

Der findes dog undtagelser. Hvis den i udlandet købte ydelse fx består af en hotelovernatning og/eller adgang til en konference, opstår der ikke registreringspligt, idet der for sådanne ydelser ikke skal betales dansk moms.

Skattefradrag, men ikke momsfradrag

Konsekvensen ved manglende momsregistrering er naturligvis en risiko for et efterbetalingskrav – og i værste fald en bøde – fra SKAT.

Momsfrie virksomheder har ikke momsfradrag for den moms mv., som de må betale ved køb af varer og/eller ydelser i udlandet, fordi deres salg er momsfritaget. Er der tale om skattepligtige virksomheder, kan den betalte moms fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.