Moms ved udlejning af fast ejendom

Selvom udlejning af fast ejendom som udgangspunkt er fritaget for moms, så kan det i mange tilfælde faktisk være en fordel at gøre det med moms. Men det kræver en særskilt registrering hos SKAT.

Udlejning af fast ejendom, herunder fremleje af lejede lokaler, er som udgangspunkt fritaget for moms.

Udlejeren har imidlertid mulighed for – helt frivilligt – at lægge moms på lejen. Det kræver blot to ting. At der ikke er tale om udlejning til boligformål, og at udlejeren lader sig frivilligt registrere for erhvervsmæssig udlejning af fast ejendom.

Det sidste er nødvendigt, også selvom udlejeren allerede er momsregistreret. Udlejningsaktiviteten skal altså særskilt momsregistreres, og sker dette ikke, kan det i værste fald medføre, at SKAT både nægter fradrag for momsen af udgifterne vedrørende lejemålet og nægter momsfradrag hos lejeren, selvom denne har modtaget en faktura med moms.

Både hele ejendomme, enkelte bygninger og sågar enkelte lokaler kan være omfattet af en frivillig registrering. Det er således muligt at foretage udlejning af forskellige bygninger og lokaler, hvor nogle er omfattet af momspligt og andre ikke.

Fordele og ulemper
En frivillig momsregistrering giver den fordel, at udlejeren kan få fradrag for den fulde moms af udgifter til istandsættelse af lejemålet samt fradrag for den fulde moms af fællesomkostninger. Umiddelbart er en frivillig momsregistrering derfor altid en fordel for udlejeren.

Dette er imidlertid ikke nødvendigvis tilfældet, hvis lejeren kun har begrænset eller slet intet fradrag for momsen af sin husleje. I så fald kan udlejeren nemlig blive mødt med et krav om en nedsættelse af huslejen, hvis der skal moms på denne. Ofte vil det derfor være lejerens momsmæssige stilling, som vil være afgørende for, om en frivillig momsregistrering hos udlejeren vil være en fordel.

Energiafgifter
I forhold til godtgørelse af energiafgifter er det vigtigt at være opmærksom på, at udlejer ikke er berettiget til godtgørelse vedrørende elektricitet, vand og varme mv., der forbruges af lejeren. Det er relevant i de tilfælde, hvor lejeren betaler for sit forbrug til udlejeren fremfor til leverandøren.

Hvis udlejeren imidlertid viderefakturer afgiften af lejerens energiforbrug til denne, kan lejeren få godtgjort afgifterne, hvis ellers lejeren ud fra arten af sin virksomhed er berettiget hertil. Afgiften anses for viderefaktureret fra udlejer til lejer, hvis afgiften er særskilt specificeret på fakturaen fra udlejer til lejer.

I forhold til elafgift er reglerne særligt komplekse. Hvis lejer er momsregistreret, er det således et krav, at lejers momsnummer fremgår af fakturaen fra udlejer, ligesom afgiften først må medtages på fakturaen, når udlejeren har modtaget en faktura herpå fra elselskabet. Der ud over skal lejers momsnummer også fremgå af en eventuel skriftlig udlejningsaftale, hvis det af denne fremgår, at lejen også dækker strømforbruget.

Reglen om, at udlejer ikke kan opnå godtgørelse af afgift vedrørende de udlejede lokaler gælder ikke for fællesarealer, hvor udlejer under visse betingelser godt kan opnå godtgørelse.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.