Moms ved udlån eller frikøb af medarbejdere

I langt de fleste tilfælde skal der betales moms, når en virksomhed udlåner medarbejdere eller disse frikøbes til fx fagligt arbejde om end, det beror på en konkret vurdering.

Det forekommer ofte, at en virksomhed – især i koncernforhold - udlåner en eller flere medarbejdere for kortere eller længere perioder til en anden virksomhed mod, at denne (låntageren) refunderer hele eller dele af den løn, som den udlånende virksomhed betaler den eller de pågældende medarbejdere.

Der kan også være tale om, at medarbejdere i en virksomhed frikøbes af andre til forskellige mindre opgaver, men således at arbejdsgiveren godtgøres af låntageren for det antal timer, som medarbejderne er frikøbt i.

Udlån af medarbejdere

Tilbage i 2015 fastslog Højesteret, at udlån af medarbejdere er en økonomisk aktivitet i momsmæssig forstand, også selvom udlånet sker på non-profit vilkår. Den udlånende virksomhed skal derfor betale moms af det vederlag, som modtages fra låneren.

Driver begge parter momspligtig virksomhed, er momspligten ikke nogen økonomisk byrde, fordi udlånerens momspligt modsvares af lånerens momsfradragsret, men der skal stadig udstedes en faktura med moms. Er dette ikke sket, kan fejlen i mange tilfælde repareres med tilbagevirkende kraft ved at udstede en faktura med moms og en kreditnota for gamle fakturaer uden moms.

Hvis låneren har begrænset eller intet momsfradrag, opstår der asymmetri. I koncernforhold kan denne ulempe i nogle tilfælde imødegås via en fællesregistrering. I andre tilfælde kan det være nødvendigt at overføre medarbejdernes ansættelsesforhold helt eller delvist, men dette er af andre årsager ikke altid muligt. En undladelse af at opkræve vederlag for udlånet løser ikke problemet, idet momspligten består under alle omstændigheder.

For god ordens skyld bemærkes, at der også skal betales moms, selvom den aktivitet, som medarbejderen skal udføre hos låneren, er momsfri. Det fastslog Skatterådet i en afgørelse fra sidste år.

Frikøb af medarbejdere

Det er vores vurdering, at der normalt også vil skulle betales moms af vederlag for frikøb af medarbejdere i et mindre antal timer, idet forholdet som oftest må sidestilles med udlejning. SKAT har imidlertid i en nylig ikke-offentliggjort afgørelse antydet, at vederlag for frikøb af medarbejdere til fagligt arbejde ikke i alle tilfælde skal anses for en momspligtig leverance. Vi anbefaler derfor, at der i frikøbstilfælde altid foretages en konkret vurdering af forholdene og eventuelt anmodes om bindende svar hos SKAT om spørgsmålet.

Almenvelgørende foreningers udlån af medarbejdere

I en afgørelse fra 2010 fastslog Skatterådet, at en forenings udlån af en medarbejder til en anden organisation ikke udløste momspligt, fordi foreningen – der havde et almennyttigt formål – ved udlånet leverede en ydelse, der lå inden for foreningens vedtægtsbestemte formål. Der var således ikke tale om en leverance, men om en realisering af en del af foreningens virke. 

Afgørelsen er et godt eksempel på, at momspligtens omfang altid beror på en vurdering af de konkrete omstændigheder.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.