Moms ved salg af varer til virksomhedens medarbejdere

Ikke alle indkøb i en virksomhed foretages med henblik på salg til virksomhedens kunder. Mange steder sker der også salg til medarbejderne, og det kan i visse situationer give momsmæssige udfordringer.

 Moms medarbejdere

Der findes næppe mange tømrere, murere, elektrikere og smede, som ikke kan købe materialer til privat brug gennem deres arbejdsgiver. Tilsvarende gælder for automekanikere, som normalt altid kan købe reservedele til deres egen bil gennem firmaet. Og endelig er der næppe mange ansatte i tøjforretninger og andre detailbutikker, som ikke kan købe varer i forretningen til nedsat pris.

Kort sagt så er virksomheders salg til medarbejderne en dagligdags ting næsten alle steder. De momsmæssige problemstillinger herved kan i korte træk gengives således:

Salg til medarbejderne

Virksomheden har adgang til momsfradrag for indkøbet og skal beregne almindelig salgsmoms ved salget til medarbejderne. Det samme gælder, hvis virksomheden sælger egne produkter eller ydelser til medarbejderne.

Salgsmomsen skal beregnes af den faktiske salgspris, uanset at denne ligger under den normale salgspris. Der gælder dog særlige regler, hvis salgsprisen til medarbejderne ligger under indkøbs- eller fremstillingsprisen. I så fald skal salgsmomsen beregnes på grundlag af sidstnævnte.

Det sidste gælder dog ikke, hvis der er tale om ukurante eller beskadigede varer eller fødevarer, som har overskredet sidste salgsdato. Her momses af salgsprisen, hvis det kan godtgøres, at denne svarer til markedsprisen for varen. Den begrænsede praksis synes at kunne tolkes derhen, at både SKAT og Landsskatteretten stiller ganske strenge krav til dokumentationen af, at markedsprisen er lavere end indkøbs- eller fremstillingsprisen.

Vederlagsfri overdragelse til medarbejderne

Virksomheder kan ikke opnå momsfradrag for varer, der indkøbes med henblik på bortgivelse til medarbejderne. Det er i denne forbindelse uden betydning, om den vederlagsfrie overdragelse er udtryk for en egentlig gave i anledning af en mærkedag eller som påskønnelse for en særlig indsats.

Hvis virksomheden i første omgang har foretaget momsfradrag, fordi varen oprindelig er indkøbt med henblik på videresalg, skal der beregnes udtagningsmoms, hvis hensigten ændres og varen overdrages til medarbejderne. Det kan fx være tilfældet i byggefirmaer, hvis overskydende materialer eller fejlleverancer gives til medarbejderne. Udtagningsmomsen skal beregnes på grundlag af indkøbsprisen, således at den udligner det oprindelige momsfradrag.

Bruttolønsordninger

En del virksomheder har etableret bruttolønsordninger, hvor medarbejderne, mod at gå ned i løn, får adgang til et eller flere personalegoder i form af fx mobiltelefoner.

Sådanne ordninger har normalt ingen specielle momsmæssige konsekvenser. Der skal således ikke beregnes salgsmoms af medarbejdernes betaling (lønnedgangen), idet ejendomsretten til de omhandlende aktiver tilhører arbejdsgiveren.

Virksomhedens adgang til momsfradrag ved indkøb af goderne afgøres efter de almindelige regler herom. Det betyder, at der vil kunne foretages momsfradrag efter et skøn, hvis goderne ikke kun anvendes til private formål.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.