Mange legatmodtagere kan få penge tilbage i skat for 2016

Folketinget har med tilbagevirkende kraft nedsat skatten på fondes uddelinger til ikke-almenvelgørende formål, men SKAT kan ikke af egen kraft finde frem til de personer, der har ret til at få nedsat deres skat for 2016.

Den 9/5 2017 vedtog Folketinget et lovforslag fra skatteministeren om at ophæve fondes adgang til skattefradrag for uddelinger til ikke-almennyttige formål mod til gengæld at sænke skatten hos modtagerne af sådanne legater på den måde, at disse kun skal betale skat af 80 % af det modtagne beløb.

De nye regler har på modtagersiden virkning for de uddelinger, som landets mange fonde har besluttet den 5/10 2016 eller senere. For legater, der er uddelt i perioden 5/10 – 31/12 2016 giver det et praktisk problem, idet de allerede er beskattet i deres helhed.

Da de udbetalende fonde i begyndelsen af 2017 skulle indberette deres uddelinger for 2016 til SKAT, var loven nemlig endnu ikke vedtaget. Derfor blev uddelinger foretaget i årets sidste 3 måneder indberettet på samme måde som alle andre uddelinger, og af samme årsag fortrykte SKAT uddelingerne med 100 % på modtagernes årsopgørelse for 2016.

Resultatet er derfor, at mange legatmodtagere nu har betalt for meget i skat for 2016.

Hvad gør SKAT?

SKAT kan ikke af egen kraft finde frem til de legatmodtagere, der har ret til at få nedsat deres skat for 2016. Det eneste SKAT foreløbig har gjort er at omtale lovændringen i et nyhedsbrev til indberetningspligtige og i dette opfordre de berørte fonde til at omgøre deres indberetning af uddelinger for perioden 5/10 – 31/12 2016.

Rent praktisk skal fondene for uddelinger af ikke-almennyttig karakter i denne periode tilbageføre den tidligere foretagne indberetning og derefter indberette uddelingerne på ny, men denne gang med en ny kode for indtægtsart.

For de legatmodtagere, hvor fondene foretager genindberetning for 2016, vil SKAT i løbet af august måned udsende nye årsopgørelser for 2016 og efterfølgende udbetale den heraf følgende overskydende skat, alternativt reducere en ikke-betalt restskat.

Hvis fondene ikke genindberetter

SKAT har ingen aktuelle planer om en informationskampagne overfor hverken legatmodtagere eller fonde. Bolden ligger derfor i første omgang hos fondene, hvis de vil sikre, at deres legatmodtagere får nedsat skatten for 2016. Desværre er næppe alle fonde opmærksomme på opfordringen fra SKAT om genindberetning af disse uddelinger.

Vi opfordrer derfor personer, der har modtaget skattepligtige legater i løbet af 2016, til at være opmærksomme. I mange tilfælde ved legatmodtagerne ganske vist næppe, hvornår beslutningen om deres uddeling er truffet og dermed, om de er omfattet af loven. Vi anbefaler af den grund, at legatmodtagerne først retter henvendelse til fondene. Er legatmodtageren sikker på at være omfattet af de nye regler, kan der dog også rettes henvendelse til SKAT med en anmodning om ændring af skatteansættelsen for 2016.

Hvor stor er skattelettelsen i kroner og ører?

Skattepligtige legater beskattes som personlig indkomst, men der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af sådanne. For en legatmodtager, der betaler topskat, vil lovændringen som udgangspunkt betyde, at skatten falder med ca. 11 % af det modtagne beløb, idet marginalskatten falder fra knap 53 % til ca. 42 %. Betaler legatmodtageren ikke topskat, falder skatten med små 8 % af det modtagne beløb.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.