Lempelse af generationsskiftereglerne

Tilbage i slutningen af 2015 blev der indgået en politisk aftale om lempelse af generationsskiftereglerne. Lovforslaget, der skulle udmønte aftalen, blev straks sat på Skatteministeriets lovprogram, men blev siden af ukendte årsager taget af bordet igen. Nu er der imidlertid udsigt til, at der sker noget. Et udkast til lovforslag har været i høring, og det endelige forslag forventes fremsat i slutningen af februar.

Nedsættelse af afgiften

Det væsentligste element i forslaget er en trinvis nedsættelse af gave- og boafgiften. Dette sker endda med tilbagevirkende kraft, idet nedsættelsen også kommer til at gælde for overdragelser, der fandt sted i 2016. Afgiften nedsættes over fem år med 10 %-point, idet nedsættelsen indfases således:

2016: 13 %
2017: 13 %
2018: 7 %
2019: 6 %
2020: 5 %

Den måde, som afgiften nedsættes på, betyder, at der kan være en måske ikke ubetydelig afgiftsmæssig fordel ved at udskyde igangværende generationsskiftehandler fra 2017 til 2018, mens der næppe vil være nogen væsentlig gevinst ved at udskyde fra 2018 til 2020.

Gælder ikke for pengetanke

Nedsættelsen kommer kun til at gælde ved gave- og arveoverdragelse af såkaldte ”reelle” erhvervsvirksomheder. Til gengæld er det uden betydning, om disse drives i selskabsform eller i personligt regi.

Nedsættelsen kommer således ikke til at gælde i almindelige gave- og arvetilfælde, hvor der fortsat skal betales afgift med 15 %, og heller ikke ved overdragelse af aktier i selskaber, der i skattemæssig forstand har karakter af pengetanke. Dette er tilfældet, når mindst halvdelen af selskabets indtægter stammer fra udlejningsejendomme eller værdipapirer, eller når mindst halvdelen af selskabets aktiver består heraf.

Pengetankreglen ændres med virkning fra 1. april 2017 i øvrigt således, at ubebyggede grunde og ejendomsprojekter fremover sidestilles med udlejningsejendomme. Og selskaber, der er næringsdrivende med handel med værdipapirer, bliver fra samme tidspunkt omfattet af pengetankdefinitionen, med mindre de er underlagt offentligt tilsyn.

Værdiansættelse af virksomheden

 Samtidig med nedsættelsen af afgiften præciseres det, at fristen for skattemyndighedernes behandling af gaveanmeldelser ikke kan forlænges ud over 6 måneder, men kun suspenderes, hvis SKAT anmoder om yderligere oplysninger.

Det vil også blive tydeliggjort, at værdiansættelsen af mindre virksomheder, der er uden væsentlige immaterielle aktiver, som altovervejende hovedregel vil kunne ske efter de aktie- og goodwillregler, der har været gældende siden år 2000.

SKAT vil således kun under nærmere forudsætninger kunne tilsidesætte værdiansættelser foretaget efter disse regler.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.