Indregning af finansielle poster i resultatopgørelsen

Som hovedregel skal finansielle indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen i den regnskabsperiode, som de vedrører. De finansielle poster indeholder derfor normalt både realiserede og urealiserede gevinster og tab.

Begrebet ”finansielle poster” dækker blandt andet over følgende:

  • Renteindtægter og renteudgifter
  • Valutakurstab og valutakursgevinster, fx ved omregning af tilgodehavender og gældsforpligtelser til kursen på statusdagen
  • Rentegodtgørelse og rentetillæg vedrørende betalte selskabsskatter
  • Amortiseringsbeløb vedrørende gæld, der er indregnet til amortiseret kostpris, jf. artiklen om den regnskabsmæssige behandling af lån i Depechen 2017, nr. 1
  • Kautionspræmier og gebyrer for garantistillelse
  • Gevinster og tab vedrørende finansielle kontrakter
  • Aktieudbytter o.lign.
  • Kurstab og kursgevinster vedrørende værdipapirer
  • Renter og gebyrer ved for sen betaling (både indtægter og udgifter)

Historisk set har nogle virksomheder også medtaget kontantrabatter under finansielle poster. Som det fremgår af vores artikel i Depechen 2016, nr. 16, er dette ikke korrekt. Kontantrabatter skal regnskabsmæssigt behandles som et nedslag i salgsprisen henholdsvis købsprisen.

Indregning af finansieringsomkostninger i kostprisen for egenfremstillede aktiver

Som en undtagelse kan finansielle poster, der vedrører lån til finansiering af egenfremstillede aktiver, indregnes i kostprisen for disse aktiver i stedet for i resultatopgørelsen.

Denne mulighed gælder for både anlægs- og omsætningsaktiver. Det er en betingelse, at de finansielle poster knytter sig specifikt til fremstilling af de pågældende aktiver og vedrører fremstillingsperioden.

De finansielle poster, der kan aktiveres, omfatter i første række renteomkostninger, amortiseringsbeløb samt valutakursreguleringer.

Indregning af disse omkostninger kan være relevant for udviklingsprojekter, materielle anlægsaktiver, varebeholdninger og for investeringsejendomme, der måles til kostpris.

Oplysningskrav

Renteindtægter og –udgifter vedrørende mellemværender med tilknyttede virksomheder skal specificeres i en særskilt post i resultatopgørelsen eller i noterne. Hvis virksomheden vælger at indregne renteomkostninger som en del af kostprisen for aktiver, skal den regnskabsmæssige værdi af de indregnede renter oplyses for hver regnskabspost.

Negative renteindtægter

Flere banker har indført negative renter på indlån. Efter vores opfattelse skal disse i resultatopgørelsen præsenteres som renteudgifter. De må ikke modregnes i almindelige renteindtægter. Skattemæssigt er negative renter fradragsberettigede på lige fod med renteudgifter, jf. et styresignal fra SKAT.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.