Guide til noten i årsregnskabet om vederlag til ledelsen

Virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse C – både mellemstore og store virksomheder – skal medtage en note i årsregnskabet med oplysninger om vederlag til ledelsesmedlemmer.

Aarsregnskab og vederlag

Den personkreds, der er omfattet af oplysningskravet, er (kun) de personer, som hos Erhvervsstyrelsen er registreret som medlem af enten direktionen eller bestyrelsen.

Oplysningerne skal gives for hver kategori for sig. Altså oplysninger om det samlede vederlag til henholdsvis direktionen og til bestyrelsen. Der skal også medtages vederlag til medlemmer, der er fratrådt i løbet af regnskabsåret. Derimod skal der ikke medtages vederlag til et medlem, der er tiltrådt efter balancedagen. Heller ikke selvom dette medlem er medunderskriver på årsregnskabet.

Det er ikke kun størrelsen af det rene pengevederlag, der skal oplyses. Også virksomhedens omkostninger til frie goder (firmabil mv.) skal medtages ved opgørelsen af det samlede vederlag. Det samme gælder for pensionsydelser, fratrædelsesgodtgørelser samt for værdien af incitamentsordninger i form af fx aktieoptioner.

Vederlag for ledelsesfunktionen

Der gælder ikke nogen mindstegrænse. Selv små bestyrelseshonorarer skal således oplyses.

Til gengæld er det kun vederlaget for varetagelsen af ledelsesfunktionen, som skal oplyses. For et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem er det således kun bestyrelseshonoraret, der skal oplyses. Ikke også medarbejderens almindelige løn.

Undtagelsesreglen

I visse tilfælde er det muligt at sammendrage oplysningerne eller at undlade en beløbsangivelse af vederlaget. Dette er tilfældet, hvis oplysningerne medfører, at der vises beløb kun for en enkelt person.

Består direktionen kun af en enkelt person, vil vederlaget til denne kunne oplyses sammen med vederlaget til bestyrelsen. Og modtager bestyrelsen ikke vederlag, kan beløbsstørrelsen helt udelades. I så fald oplyses det blot i noten, at der ikke udbetales vederlag til bestyrelsen, og at vederlaget til direktionen ikke oplyses, da denne kun består af én person.

Hvis der i årets løb har været udskiftning på direktørposten, kan undtagelsesreglen ikke bruges, da det samlede vederlag i så fald ikke kun kan henføres til én person.

Oplysninger i koncernforhold

I koncernregnskaber skal der ligeledes medtages en note om ledelsesvederlag, men denne skal kun omfatte medlemmer af modervirksomhedens ledelse (direktion og bestyrelse). Til gengæld omfatter oplysningspligten også eventuelle vederlag for ledelsesfunktioner i andre koncernvirksomheder, og det gælder, uanset om vederlaget herfor betales fra moderselskabet eller datterselskabet.

I koncernforhold kan det forekomme, at en direktør i et datterselskab rent faktisk lønnes af moderselskabet, idet datterselskabet i stedet betaler et administrationsvederlag til moderselskabet. I så fald skal der i noten om ledelsesvederlag i datterselskabets årsregnskab medtages en del af administrationsvederlaget til moderselskabet svarende til den del af vederlaget til direktøren, som angår dennes varetagelse af ledelsesfunktionen i datterselskabet.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.