Fradrag for særlige omkostninger ved omlægning af gæld

Skatterådet har i en ny afgørelse bekræftet, at et selskab havde fradrag for et engangsbeløb på 20 mio. kr., som selskabet skulle betale til en kreditforening i forbindelse med ændring af vilkårene for et lån.

Omkostning omlægning gæld

Selskaber er som udgangspunkt skattepligtige af alle former for gevinster på gæld og har derfor også fradrag for tab på gæld. Ved opgørelse af sådanne gevinster og tab medregnes såvel omkostninger ved stiftelsen som ved indfrielsen af gælden.

Omlægning af gæld – herunder også tilfælde, hvor det gamle lån opretholdes, men hvor vilkårene for dette ændres – sidestilles i skattemæssig henseende med indfrielse af det gamle lån, hvis vilkårene for det nye lån afviger væsentligt fra vilkårene for det gamle.

Den netop offentliggjorte afgørelse handler om et selskab, som i 2012 overtog en portefølje på 10 ejendomme med en tilhørende realkreditbelåning på særlige vilkår, herunder ganske lave bidragssatser. Ifølge låneaftalen skulle kreditforeningen som kompensation for de gunstige lånevilkår have en andel på 20 % af en eventuel værdistigning på ejendommene.

Kompensationen skulle efter låneaftalen først betales, når den sidste ejendom – alternativt aktierne - var solgt. Dette var endnu ikke sket, da parterne sidste sommer indledte forhandlinger om ændring af lånevilkårene.

Udgangen på forhandlingerne blev, at kreditforeningen mod et engangsvederlag på 20 mio. kr. gav afkald på en andel af fortjenesten ved et eventuelt salg af ejendommene. Endvidere fik kreditforeningen mulighed for fremover at hæve bidragssatsen for lånet.

Spørgsmålet var herefter, om ændringen af lånevilkårene på disse punkter betød, at det oprindelige lån i skattemæssig henseende skulle anses for indfriet, og om engangsvederlaget på de 20 mio. kr. kunne indgå ved det låntagende selskabs tabsopgørelse som en omkostning, der knyttede sig til det indfriede lån. Skatterådet svarede bekræftende på begge spørgsmål.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.