Den regnskabsmæssige egenkapitalopgørelse

Formålet med egenkapitalopgørelsen er at give overblik over de transaktioner og posteringer, der påvirker egenkapitalen. I princippet er det kun klasse C-virksomheder, som skal lave opgørelsen.

regnskabsmæssige egenkapitalopgørelse

Blandt de transaktioner, som skal indregnes på egenkapitalen, kan nævnes ændringer i selskabskapitalen som følge af kapitalforhøjelser eller –nedsættelser, samt ændringer som følge af praksisændringer eller væsentlige fejl i tidligere år. Se eventuelt i denne forbindelse vores artikel i Depechen 2017, nr. 4 om rettelse af fejl.

Som andre eksempler kan nævnes køb og salg af egne kapitalandele, til- og afgange på bundne reserver samt værdireguleringer vedrørende sikring af fremtidige pengestrømme.

Kravene for klasse B

Efter den nye årsregnskabslov gælder der ikke længere noget krav om en egenkapitalnote for klasse B-virksomheder. Ikke desto mindre anbefaler vi, at disse virksomheder fortsat medtager noten i regnskabet. Dels fordi der kan være egenkapitalposteringer, der ikke kan læses andre steder i regnskabet og som kan være væsentlige for forståelsen af regnskaber, dels fordi den giver overblik over transaktioner, som ellers kun fremgår spredt i årsrapporten.

Når en virksomhed i regnskabsklasse B vælger at medtage en egenkapitalnote, er det et tilvalg af en regel fra regnskabsklasse C. Det betyder, at indholdet af noten skal følge reglerne for denne. Der er dog intet til hinder for, at egenkapitalspecifikationen placeres i en note i stedet for som en selvstændig opgørelse efter balancen.

Kravene for klasse C

Den nye årsregnskabslov kræver, at disse virksomheder udarbejder en egenkapitalopgørelse med en fuldstændig specifikation af alle egenkapitalposter. Og den skal placeres som en selvstændig opgørelse umiddelbart efter balancen og ikke længere i en note.

Egenkapitalopgørelsen skal for hver enkelt post – eksempelvis aktiekapital, reserve for opskrivninger, overført resultat og foreslået udbytte – oplyse om:

Størrelse primo regnskabsåret
+ Tilgang i løbet af regnskabsåret
- Afgang i løbet af regnskabsåret
Størrelsen ultimo regnskabsåret

Det er ikke et krav, at egenkapitalopgørelsen indeholder sammenligningstal.

I tilfælde af ændringer i regnskabspraksis bør den akkumulerede virkning heraf vises særskilt i egenkapitalopgørelsen, sådan at egenkapitalen primo er identisk med sidste års egenkapital, og sådan at den korrigerede egenkapital efter praksisændringen vises særskilt i opgørelsen.

Koncernregnskaber

Udarbejdes der koncernregnskab, skal dette indeholde en særskilt egenkapitalopgørelse for koncernen.

Koncernregnskabspligtige moderselskaber, som i sig selv kun er klasse B, skal aflægge sit eget moderselskabsregnskab efter klasse C. Derfor skal de altid udarbejde en egenkapitalopgørelse.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.